ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی

1403/3/23 - 03:34

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

ادله اثبات دعاوی حقوقیاصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد جامعه می‌باشد و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد می بایست آن را اثبات نماید بنابراین تمام اشخاص برای اثبات ادعای خود باید دلیل محکمی هم در... ادامه مطلب

ادله اثبات دعوی حقوقی

1403/3/27 - 12:04

نویسنده: حدیثه برزگر

 دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه عمومی مطرح می شوند و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران آن است . در واقع در دعوای حقوقی ، به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود . در قانون برای اثبات ادعایی که... ادامه مطلب

طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا چیست؟

1403/3/23 - 04:32

نویسنده: حدیثه برزگر

                      طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا چیست؟ طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا  به 2 دسته تقسیم می ش... ادامه مطلب

طواری دادرسی مربوط به ادله اثبات دعوا چیست؟

1403/3/24 - 21:03

نویسنده: حدیثه برزگر

                            طواری دادرسی مربوط به ادله اثبات دعوا چیست؟ اموری که ممکن است در طول دادرسی اتفاق بیفتند را طواری... ادامه مطلب

رجوع از شهادت قبل از صدور حکم

1403/3/23 - 01:59

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری همواره از شهادت به عنوان یکی از مهم ترین دلایلی که به واسطه آن می توان ادعا یا جرمی را اثبات نمود ، یاد شده است و... ادامه مطلب

نحوه درخواست سوگند استظهاری

1403/3/29 - 16:42

نویسنده: عاطفه جمالی

سوگند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری محسوب می شود که نقش مهمی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری خواهد داشت . از جمله مهم ترین انواع سوگند قضایی در دادگاه می توان به سوگند قاطع دعوا ... ادامه مطلب

نحوه اجرای تحقیقات محلی

1403/3/25 - 14:29

نویسنده: عاطفه جمالی

به استناد قانون آیین دادرسی مدنی ، هرگاه شخصی در دادگاه دعوایی مطرح می کند بایستی آن را به اثبات برساند . این امر ، از طریق ادله اثبات دعوا به عمل می آید . یکی از انواع ادله اثبات دعوا ، تحقیق محلی اس... ادامه مطلب

مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری

1403/3/25 - 13:24

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که پرونده مطرح شده در دادگاه ، جنبه های فنی دقیقی دارد ، قاضی با ارجاع امر به کارشناس ، انجام اموری را از وی مطالبه می کند . به همین دلیل ، کارشناس بابت این امور استحقاق دریافت مزد را خواهد داشت... ادامه مطلب

قسامه در امور کیفری

1403/3/23 - 08:52

نویسنده: عاطفه جمالی

هر فردی زمانی که دعوای را مطرح می کند باید دلایل و مدارکی را برای اثبات ادعای خویش به مرجع قضایی ارائه نماید که از ادله اثبات جرم در امور کیفری می توان از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند نام برد که قانو... ادامه مطلب

قرار معاینه محل

1403/3/23 - 14:31

نویسنده: عاطفه جمالی

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت پیدا کند ، دادگاه می تواند قرار معاینه محل صادر کند . بعلاوه اینکه هر یک از طرفین دعوا می توانند صدور این قرار را از دادگاه تقاضا ... ادامه مطلب

قرار تحقیق محلی

1403/3/23 - 10:32

نویسنده: عاطفه جمالی

به موجب قانون ، یکی از ادله اثبات دعوا تحقیق محلی است که به آن تحقیقات محلی نیز گفته می شود . تحقیق محلی در واقع استناد به اطلاعاتی است که اهل محل در خصوص یک موضوع خاص مربوط به دعوا ارائه می کنند . ای... ادامه مطلب

قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

1403/3/23 - 01:51

نویسنده: عاطفه جمالی

بر پایه قاعده " بار دلیل بر دوش مدعی است " ، تهیه دلیل و ارائه آن به عهده مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوع را با ارائه دلیل قانونی اثبات نماید . بنابراین جستجو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای... ادامه مطلب

فرجام خواهی خارج از مهلت

1403/3/23 - 10:12

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه فرجام خواهی است . در قانون آیین دادرسی مدنی مدت فرجام خواهی پیش بینی شده است که در خصوص افراد داخل ایران و خارج از ایران متفاوت است . علی القاعده تقاضای فرجام خواهی... ادامه مطلب

شهادت دروغ و مجازات آن

1403/3/24 - 15:05

نویسنده: عاطفه جمالی

شهادت به عنوان یکی از مهمترین دلایلی که می توان به وسیله آن یک دعوا را ثابت نمود ، نقش مهمی در نظام حقوقی و قضایی ما ایفا می نماید . چرا که تعداد زیادی از دعاوی مطرح شده در مراجع دادگستری را می توان ب... ادامه مطلب

شرایط و نحوه صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی

1403/3/24 - 19:16

نویسنده: عاطفه جمالی

در قانون آیین دادرسی مدنی سوگندی تحت عنوان " سوگند تکمیلی " مورد پیش بینی قرار گرفته است که برای تکمیل دلایل ناقصی که مدعی به دادگاه ارائه نموده است ، باید توسط خود مدعی ادا شود تا دعوای مطروحه در داد... ادامه مطلب

شرایط و نحوه درخواست سوگند تکمیلی

1403/3/28 - 08:47

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، سوگند تکمیلی در کنار سوگند بتی یا قاطع دعوا و سوگند استظهاری از جمله انواع سوگند قضایی محسوب می شود که نقش مهمی در اثبات دعاوی در دادگاه ها خواهد داشت و بر اساس قانون ... ادامه مطلب

شرایط گواهی در دادگاه

1403/3/25 - 22:30

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در پرونده های حقوقی و کیفری " گواهی " است که تحت عنوان " شهادت " نیز شناخته شده است و در قوانین مختلف توان اثباتی گواهی و دعاوی قابل اثبات با گواهی مشخص شده است . علاوه... ادامه مطلب

شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود

1403/3/23 - 11:32

نویسنده: عاطفه جمالی

شهادت عبارت است از اینکه شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد ، نزد مراجع قضایی این اطلاعات را بیان نماید . شهادت شهود یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور کیفری و حقوقی محسوب می شود . به همین دلیل... ادامه مطلب

شرایط اقرار کننده یا مقر

1403/3/24 - 11:38

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری ، " اقرار " می باشد که در ماده 1259 قانون مدنی مفهوم و معنای اقرار را بیان کرده است که بر اساس آن ، " اقرار عبا... ادامه مطلب

شرایط اتیان سوگند بتی یا قاطع دعوا

1403/3/23 - 09:13

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، در کنار سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری ، یکی از مهم ترین انواع سوگند قضایی ، سوگند بتی یا سوگند قاطع دعوا می باشد که سوگند بتی به سوگندی گفته می شود که به وسیله آن ، اد... ادامه مطلب

سوگند یا قسم در حقوق چیست و انواع آن؟

1403/3/23 - 13:48

نویسنده: عاطفه جمالی

قسم ، حلف و یمین که معادل فارسی آنها " سوگند " می باشد ، در کنار شهادت و اقرار یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوی است که در مواد 1325 به بعد قانون مدنی ، اقسام سوگند و شرایط آن و همچنین توان اثباتی سوگند... ادامه مطلب

سوگند تکمیلی و شرایط آن

1403/3/24 - 08:49

نویسنده: عاطفه جمالی

در قانون آیین دادرسی مدنی سوگند یا قسم به عنوان یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری مورد پیش بینی قرار گرفته است که با توجه به این قانون ، ادای سوگند در دادگاه می تواند به سه نوع سو... ادامه مطلب

سند و انواع آن

1403/3/23 - 08:36

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین دلایلی که می توان بوسیله آن یک دعوا را در دادگاه ها اثبات کرد ، سند است . همانگونه که در عرف نیز مرسوم است ، زمانی که شخصی مطالبه یا ادعایی از کسی دارد ، اصطلاحا به وی می گویند که " آیا... ادامه مطلب

سند رسمی چیست؟

1403/3/24 - 07:41

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین دلایلی که می توان یک دعوای حقوقی یا یک دعوای کیفری را ثابت کرد ، سند است . مطابق قانون ، انواع سند را می توان شامل سند عادی و سند رسمی دانست . هر یک از این دو قسم سند ، شرایط ویژه و خاص... ادامه مطلب

سکوت و عدم ادای سوگند توسط مدعی علیه در دادگاه

1403/3/23 - 11:24

نویسنده: عاطفه جمالی

يکي از مهم ترین انواع ادله اثبات دعوا در حقوق ، سوگند یا قسم می باشد که احکام و قواعد مربوط به آن در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است ؛ با این توضیح که گاهی م... ادامه مطلب