قراردادهای نرم افزار رایانه وب

نمونه قرارداد مشاوره IT (آی تی)

1403/4/28 - 23:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1-  طرفین قرارداد قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نام... ادامه مطلب

نمونه قرارداد فروش بسته نرم افزاری

1403/4/29 - 00:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد فی مابین گروه نرم افزاری ………………… به نمایندگی جناب آقای...................... ...... که از این به بعد  فروشنده نامیده می شود، از یک طرف و................................. ادامه مطلب

نمونه قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده یکم طرفین قرارداد  قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نا... ادامه مطلب

نمونه قرارداد فروش خدمات ارسال و دریافت پیامک

1403/4/29 - 00:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1. طرفین قـرارداد قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد خریدار نامی... ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی وب سایت

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قراردادبین آقا/ خانم / شرکت یا موسسه  ....................... با شماره ثبت/ شماره ملی...................... به نشانی: ….…………………. که از این پس به عنوان سفارش دهنده شناخته می ش... ادامه مطلب

نمونه قرارداد راه اندازی رایانه و خدمات آن

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

قرارداد ذیل بین آقای/خانم/ شرکت:                        به شماره ملی/ ثبت                                   و به آدرس:                                                       به عن... ادامه مطلب