قراردادهای بازرگانی تجاری

نمونه قرارداد ترخیص کالا

1403/4/29 - 00:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قا... ادامه مطلب

نمونه قرارداد پیمانکاری صادرات کالا

1403/4/29 - 00:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

1. مشخصات طرفین قرارداد 1. 1 مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و... ادامه مطلب

نمونه قرارداد تخلیه، بارگیری، بارشماری

1403/4/29 - 00:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اعطای نمایندگی

1403/4/29 - 00:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1: طرفین قرارداد این قرارداد بین شرکت ………………….. به شماره ثبت …………………به نشانی،…………………………………………….  تلفن : ……………………که من بعد طرف اول نامیده می شود. و شرکت....................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد حق العمل کاری ( بازاریابی , پخش و فروش )

1403/4/28 - 23:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1) طرفین قرارداد : الف) شرکت ...................... به مدیریت  ................ به شماره ثبت ................. به آدرس ................. تلفن ......................... به ع... ادامه مطلب

نمونه قرارداد توزیع اتاق بازرگانی بین المللی (واردکننده انحصاری – توزیع کننده انحصاری)

1403/4/28 - 23:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد فی مابین شرکت ..................... به شماره ثبت...................و شناسه ملی.............................طبق روزنامه رسمی......................به نمایندگی آقای/خانم... ادامه مطلب