شرکت تضامنی

   نمونه شرکتنامه ثبت شرکتهای داخلی (تضامنی)

1400/10/28 - 13:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد : 1- نام کامل شرکت ونوع آن : .................................................................................................................. ادامه مطلب