قراردادهای سرمایه گذاری تامین مالی

نمونه قرارداد وام پلکانی بانک مسکن

1399/10/30 - 23:46

نویسنده: علیرضا مقیمی

در اجرای مفاد قراردادهای شماره .................... مورخ ................ شماره .................. مورخ ................... و شماره .................. مورخ ................... با... ادامه مطلب

نمونه قرارداد دریافت وام قرض الحسنه از بانک

1399/11/2 - 23:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

 قرارداد شماره                                    مورخ     /     /    در این تاریخ بین بانک                 شعبه :          به نشانی :                                           ب... ادامه مطلب

نمونه قرارداد فروش اقساطی با بانک

1399/10/30 - 19:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

پیرو قرارداد مشارکت مدنی شماره                      مورخ                      تنظیمی              بانک کلیه حقوق سهم الشرکه خود ناشی از                        قسمتی از / تمام : ق... ادامه مطلب

نمونه قرارداد وام جعاله بانک مسکن

1399/11/1 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

نظر به اینکه خانم / آقای .................. مالک پلاک ثبتی .......................... فرعی از ............ اصلی واقع در بخش ....................... حوزه ثبتی ....................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد بانک مسکن (فرم خام شماره 2)

1399/11/2 - 23:45

نویسنده: علیرضا مقیمی

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن – شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ .................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد مضاربه

1399/11/3 - 01:05

نویسنده: علیرضا مقیمی

  ماده یک-طرفین قرار داد مالک  : خانم / آقای : ....................... فرزند:  ............................... دارای شماره ملی : ................ صادره از : ...................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد سرمایه گذاری در بورس / سرمایه گذاری در خرید و فروش اوراق بهادار بازار سرمایه

1399/10/28 - 07:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 ، 220 و 571 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت... ادامه مطلب