سایر وکالت نامه ها

نمونه وکالت نامه پیگیری پرونده تامین اجتماعی

1402/3/19 - 02:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ................ متولد ................. صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انتخاب وکیل دادگستری

1402/3/17 - 13:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه کاری و اداری انجام امور داروخانه

1402/3/19 - 17:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن مدارک از دفتر اسناد رسمی

1402/3/6 - 13:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن شناسنامه و کارت ملی

1402/3/20 - 01:12

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گذاشتن وثیقه در دادگاه

1402/3/19 - 21:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن مدرک تحصیلی از دانشگاه

1402/3/19 - 16:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن گذرنامه

1402/3/18 - 12:15

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن انشعاب گاز

1402/3/20 - 00:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید و تحویل اجناس مزایده ای

1402/3/18 - 11:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه سند تفویض وکالت نامه

1402/3/20 - 00:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ تحریر سند حاضر دفتر گردید: ..............وبعدالحضور ......................  اختیاراتی که  در وکالتنامه  شماره  .................. مورخ .................. دفتر اسناد رسمی... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه دریافت خسارت از بیمه و طرح دعاوی مرتبط

1402/3/18 - 17:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

مراجعه به همه سازمان ها، اداره ها و مراکز دولتی یا غیردولتی بخش خصوصی یا  دولتی و عمومی و دریافت هر مقدار وجه و مالی ولو به صورت چک بانکی یا دادن شماره حساب خود ویا موکل بنام موک... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع (تام الاختیار)

1402/3/18 - 08:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت : مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موکل و مراجعه به هریک  از بانک های کشور و شعب  تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حساب های موکل تحت هر اسم و عنوان ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اخذ استعلام

1402/3/16 - 13:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه کلی خرید و فروش (تام الاختیار)

1402/3/18 - 21:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت: مداخله و رسیدگی به کلیه امور مالی و ملکی و اداری و بانکی موکل و مراجعه به هریک از بانکهای کشور و شعب تابعه و اخذ هر مقدار وجه از حسابهای موکل تحت هر اسم و عنوان اعم ا... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای صلح یا انتقال اموال

1402/3/17 - 16:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت : انجام هرگونه معامله اعم از خرید و فروش و نقل و انتقال بیع قطعی ، رهنی ، معاوضه ، مبادله ، افراز ، تقسیم ، تفکیک ، اجاره و استیجار و صلح و مصالحه  با هر شخص حقیقی یا ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اخذ حقوق و مستمری

1402/3/20 - 06:42

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت: مراجعه به اداره/ سازمان/ وزارت ................ و دریافت هر مقدار وجه از حساب فوق که بنام موکل می‌باشد به دفعات و کرات اعم از اصل و سود و جایزه و عیدی و بن و پاداش و ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید امتیاز تلفن،آب، برق، گاز، فاضلاب

1402/3/20 - 06:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

  موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .............. صادره از ................. به ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه دریافت پروانه کسب

1402/3/12 - 08:55

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه عزل نامه رسمی (محضری) وکیل مدنی

1402/3/14 - 02:40

نویسنده: علیرضا مقیمی

عزل کننده ( موکل ) : ................................................................................. عزل شده ( وکیل ) : .......................................................... ادامه مطلب