دادخواست های مطالبه مالی چک سفته

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت طلب متوفی به ورثه وی

1403/4/29 - 00:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات طلبکاران خوانده مشخصات  شرکت ... ، سهامی خاص، ثبت شده به شماره ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه چک و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه و بدوا" صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خواندگان

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات دارنده چک خوانده مشخصات  صادرکننده/ ظهرنویس/ ضامن چک وکیل ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست پرداخت وجه سفته و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه

1403/4/29 - 00:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات دارنده سفته‌ها خوانده مشخصات  صادرکننده/ ظهرنویس/ ضامن سفته‌ها ... ادامه مطلب