شرکت با مسوولیت محدود

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/5 - 11:12

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …...................................  و شناسه ملی ........................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت …........ مورخ  …................ ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/7 - 08:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده ........................... ر... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ نسبی)

1403/3/3 - 10:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت ......................................  شماره ثبت .......................  و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ............................ ریال ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/6 - 12:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت.................................. شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده ......................... و شناسه ملی ......................... جلسه مجمع ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/2 - 07:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت............................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/5 - 20:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی  نام شرکت….....................................  شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی ..........................  سرمایه ثبت شده ….......................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

1403/3/3 - 14:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت................................................... شماره ثبت ............................ و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده .................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

1403/3/3 - 14:41

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت…..........................................   شماره ثبت........................   و شناسه ملی ............................ سرمایه ثبت شده …................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

1403/3/3 - 14:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت.....................................  شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ................................... ریال در تا... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی )

1403/3/3 - 01:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت…....................................  شماره ثبت ….................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده …........................ ریال   در تاری... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

1403/3/5 - 22:45

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حض... ادامه مطلب

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/3 - 14:52

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت .......................................................................  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت .................................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت با مسئولیت محدود

1403/3/2 - 11:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   در تاریخ …………………اولین جلسه مجمع عمومی مؤسسان شرکت با مسئولیت محدود……………………………… با حضور کلیه اعضاء و شرکاء در محل شرکت بنشانی:…………………………………….تشکیل گردیده است و به ا... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/3 - 14:42

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …...................................  و شناسه ملی ........................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت …........ مورخ  …................ ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

1403/3/3 - 00:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی) نام شرکت …………………………… شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شد... ادامه مطلب

نمونه اعلام ختم تصفیه با در شرکت با مسئولیت محدود و مؤسسات

1403/3/5 - 11:42

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی  اداره محترم ثبت شرکتها احتراماً بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت  ................. به شماره ثبت  ........................ ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

1403/3/1 - 10:22

نویسنده: علیرضا مقیمی

اساسنامه شرکت ………………………………...........………………  با مسؤلیت به محدود شماره ثبت  ……………………  تاریخ ثبت ………………………………… ماده 1 :  نام و نوع  شرکت:  شرکت .....................…………………………... ... ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1403/3/2 - 06:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

  دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران.  دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  تو... ادامه مطلب

تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی

1403/3/8 - 03:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

  ثبت شرکت با مشخصات ذیل تقاضا می گردد : 1- نام کامل شرکت ونوع آن ............................................................................................................... ادامه مطلب

نمونه شرکتنامه ثبت شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/3/1 - 08:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

                                                                                                                                                                                  ... ادامه مطلب