سایر اقرارنامه ها

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه دانشگاه

1401/9/15 - 05:55

نویسنده: علیرضا مقیمی

 در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردیدند:   ------------ دانشجوی  دانشگاه   -------- دوره   ----------- که  از محل  تسهیلات  قرض الحسنه  بانکها که  در اختیار صندوق  رفاه  دانشجویان قرار ... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه به وزارت آموزش عالی/ درمان و آموزش پزشکی

1401/9/11 - 13:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر شد ........................ و بعد الحضور به موجب  این  سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان  استفاده  نمودند و بابت  آن  به دولت  بدهکار ... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه پذیرش مسوولیت فنی داروخانه

1401/9/11 - 13:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

درتاریخ  زیر حاضر دفتر گردید  و بعد الحضور به موجب این  سند اعلام  نمودند که  از تاریخ.................. متقاضی  پذیرش مسوولیت  فنی  ساعات  صبح  (ازساعت  --تا--) عصر (ازساعت --تا... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه استخدام در بانک با ضامن

1401/9/12 - 10:55

نویسنده: علیرضا مقیمی

درتاریخ  زیر حاضر دفتر شد  متقاضی  خدمت  در بانک  ........  بدینوسیله  تعهد می نماید از تاریخ  شروع  به  کار یا صدور حکم  استخدامی  قراردادی /آزمایشی  حداقل  به  مدت   ............. ادامه مطلب

نمونه وصیت نامه عهدی برای همسر

1401/9/14 - 18:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به ا... ادامه مطلب

نمونه وصیت نامه عهدی برای همسر

1401/9/11 - 13:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به ا... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه بازگشت به کشور برای دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند.

1401/9/15 - 11:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

نظر به  اینکه   آقای .............که  اکنون  شاغل  به  تحصیل  در دانشگاه  ------------ مقطع  --------- می  باشد و از معافیت  تحصیلی  صادره  از حوزه  نظام  وظیفه  به شماره  کلاسه ... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری بانک

1401/9/12 - 10:12

نویسنده: علیرضا مقیمی

 در تاریخ  زیر حاضر گردیدند: --------- وبعدالحضور به  موجب  این  سند اعلام  واقرار نمودند از آنجاکه  اسناد ریالی  شماره  -------------- متعلق  به  اینجانبان  مفقود گردیده  است  ف... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه به سازمان زمین شهری

1401/9/14 - 14:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب /اینجانبان  :   به موجب  این  اقرارنامه اعلام  میدارم  /می  داریم  که  ملک  مذکور جز اراضی  موات شهری  و فاقد سابقه  عمران  و احیا بوده  و انیجانب  نیز از تاریخ   27/ 12/... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویی

1401/9/15 - 04:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور به  موجب  این  سند اظهار فرمودند که  از تسهیلات  صندوق  رفاه  دانشجویان و نیز تسهیلات  سایر شرکتها و مراکز خرید به  صورت  لیزینگ  و با ... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (قبل از صدور رای)

1401/9/15 - 06:23

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه مفقود کردن چک

1401/9/14 - 13:05

نویسنده: علیرضا مقیمی

سرکار خانم/جناب آقای ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه استعفاء وکیل

1401/9/15 - 12:46

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه وصیت نامه تملیکی

1401/9/14 - 04:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

موصی : خانم / آقای                            فرزند آقای                و نام مادر خانم                 دارای شماره شناسنامه                               صادره از               ... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده کیفری

1401/9/15 - 06:23

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ................ و شماره ملی ..................... دارای شناسنامه شماره : ................ صادره از : .................. متولد : ... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه گذشت (اعلام رضایت) در پرونده چک کیفری

1401/9/15 - 09:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب : .............................. فرزند آقای .................... به شماره ملی .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : .............. متولد ... ادامه مطلب

نمونه گواهی (تعهد) تأمین مخارج فرزند در خارج از کشور

1401/9/15 - 05:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب آقا / خانم .................... بدینوسیله تعهد می‌نمایم که در تمام طول دوران اقامت و تحصیل فرزندم با مشخصات فوق‌‌الذکر کلیه هزینه‌های قطعی و احتمالی نامبرده را اعم از هزی... ادامه مطلب