شکایت نامه های تصرف عدوانی

نمونه شکایت نامه (شکواییه) در خصوص تبانی برای بردن مال غیر

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

           بسمه تعالی         برگ شکوائیه   شماره رایانه ۱۶رقمی         تاریخ.................... شماره پرونده..........   شاکی نام ... ادامه مطلب

نمونه شکایت نامه (شکواییه) تصرف عدوانی توسط سرایدار یا کسی که متعهد به مراقبت از ملک است

1403/4/28 - 23:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

           بسمه تعالی         برگ شکوائیه   شماره رایانه ۱۶رقمی         تاریخ.................... شماره پرونده..........   شاکی نام ... ادامه مطلب