اسناد و قرارداد ها

وصیت نامه عادی

1402/12/3 - 18:11

نویسنده: علیرضا مقیمی

وصیت نامه  مطابق ماده 276 قانون امور حسبی 3 نوع وصیت نامه قابل پذیریش در دادگاه وجود دارد :1- خودنوشت  (عادی)             &nb... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

1402/12/3 - 17:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

مقدمه: در راستای ارجای مُفاد قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفندماه 1343 و آیین نامه اجرایی اصلاحیه های متعاقب بر آن مصوب اردیبهشت 1374 هیأت وزریران، اساسنامه حاضر به منظور تنظیم... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

1402/12/3 - 16:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

  بسمه تعالی   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                   سرمایه ثبت شده : ………………………… شناسه ملی : ..................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

1402/12/2 - 06:28

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …...................................  و شناسه ملی ........................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت …........ مورخ  …................ ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1402/12/3 - 18:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده ........................... ر... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ نسبی)

1402/12/2 - 22:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت ......................................  شماره ثبت .......................  و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ............................ ریال ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکتهای با مسئولیت محدود

1402/12/2 - 23:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت.................................. شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده ......................... و شناسه ملی ......................... جلسه مجمع ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

1402/12/3 - 15:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت............................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1402/12/3 - 12:29

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی  نام شرکت….....................................  شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی ..........................  سرمایه ثبت شده ….......................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

1402/12/2 - 12:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت................................................... شماره ثبت ............................ و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده .................... ادامه مطلب