گواهی و استشهادیه

نمونه ترکه نامه (صورت اموال متوفی)

1400/5/1 - 02:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

بعد از حمد و سپاس خدای بزرگ و طلب رحمت حق بر مرحومه / مرحوم : ................. غرض از تحریر و تنظیم این سطور آنکه : چون سرکار علیه خانم / جناب آقای : ....................... در ... ادامه مطلب

نمونه رضایت نامه همسایگان برای پروانه ساخت در شهرداری

1400/4/26 - 09:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

شهرداری محترم منطقه با سلام احتراما ً اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ........ ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه رسمی استخدام آموزش و پرورش

1400/5/6 - 23:49

نویسنده: علیرضا مقیمی

  اینجانب ............................... فرزند ......................... دارای شناسنامه شماره ................... صادره از ........................ متولد...................... ... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه پرداخت شهریه دانشگاه

1400/5/7 - 02:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ................................ فرزند ..................... دارای شناسنامه ....................... صادره از ................... به شماره ملی ............................... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه (گواهی) رسمی بورسیه دانشگاه داخل کشور

1400/5/2 - 05:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ................................ فرزند ..................... دارای شماره شناسنامه ....................... صادره از ................... به شماره ملی ......................... ادامه مطلب