قراردادهای کسب و کارهای نوپا استارتاپ ها

نمونه قرارداد طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن موبایل

1401/11/14 - 06:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد بهینه سازی سئو وبسایت - استارتاپ

1401/11/10 - 08:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی، ارتقا و پشتیبانی وبسایت - سایت استارتاپ

1401/11/14 - 09:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ

1401/11/16 - 08:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قا... ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی لوگو و نشانه شرکت - استارتاپ

1401/11/14 - 14:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد وستینگ - Vesting (واگذاری سهام مبتنی بر زمان) در استارتاپ

1401/11/14 - 11:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد... ادامه مطلب

نمونه قرارداد همکاری موسسین – تفاهم نامه بنیانگذاران استارتاپ

1401/11/13 - 04:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد... ادامه مطلب

نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات دوجانبه

1401/10/20 - 00:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات دو جانبه استارتاپ

1401/11/14 - 11:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خدمات حسابرسی و مالی شرکت / استارتاپ

1401/11/16 - 01:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره نرم افزار حسابداری شرکت - استارتاپ

1401/11/14 - 14:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید نرم افزار حسابداری برای شرکت - استارتاپ

1401/11/14 - 12:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید - فروش سهام استارتاپ

1401/11/14 - 12:52

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 103 قانون تجارت، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد من... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اسپانسری و حمایت مالی شرکت - استارتاپ

1401/11/14 - 10:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد تامین فضای کار اشتراکی استارتاپ

1401/11/15 - 11:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد وام قابل تبدیل به سهام استارتاپ (Convertible Note)

1401/11/14 - 13:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد برگزاری همایش و رویداد برای شرکت / استارتاپ

1401/11/14 - 14:05

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری شرکت - استارتاپ

1401/11/16 - 01:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1386، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین... ادامه مطلب

نمونه قرارداد تولید محتوا برای سایت - استارتاپ

1401/11/14 - 21:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

 با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون... ادامه مطلب

نمونه قرارداد واگذاری سهام تشویقی به کارمندان شرکت - استارتاپ

1401/11/14 - 06:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد شرایط متعام... ادامه مطلب

نمونه قرارداد کارآموزی توام با کار استارتاپ

1401/11/14 - 11:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

به موجب بند ب ماده 112 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار که به اختصار «دستورالعمل» خوانده می شود، قرارداد حاض... ادامه مطلب

نمونه قرارداد عدم رقابت شرکت - استارتاپ

1401/11/14 - 12:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات یک جانبه استارتاپ

1401/11/16 - 01:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قراداد محرمانگی یا عدم افشا اطلاعات استارتاپ با کارمند

1401/11/14 - 06:11

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب