قراردادهای کسب و کارهای نوپا استارتاپ ها

نمونه قرارداد طراحی و پشتیبانی اپلیکیشن موبایل

1402/12/3 - 12:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد بهینه سازی سئو وبسایت - استارتاپ

1402/12/2 - 11:04

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی، ارتقا و پشتیبانی وبسایت - سایت استارتاپ

1402/12/2 - 09:42

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی، تولید و توسعه نرم افزار استارتاپ

1402/12/2 - 16:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قا... ادامه مطلب

نمونه قرارداد طراحی لوگو و نشانه شرکت - استارتاپ

1402/12/3 - 06:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد وستینگ - Vesting (واگذاری سهام مبتنی بر زمان) در استارتاپ

1402/12/2 - 16:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد... ادامه مطلب

نمونه قرارداد همکاری موسسین – تفاهم نامه بنیانگذاران استارتاپ

1402/12/2 - 11:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز هویت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد... ادامه مطلب

نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات دوجانبه

1402/11/27 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات دو جانبه استارتاپ

1402/12/3 - 09:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خدمات حسابرسی و مالی شرکت / استارتاپ

1402/12/2 - 19:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره نرم افزار حسابداری شرکت - استارتاپ

1402/12/2 - 20:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید نرم افزار حسابداری برای شرکت - استارتاپ

1402/12/2 - 17:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید - فروش سهام استارتاپ

1402/12/2 - 08:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 103 قانون تجارت، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد من... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اسپانسری و حمایت مالی شرکت - استارتاپ

1402/12/3 - 15:45

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد تامین فضای کار اشتراکی استارتاپ

1402/12/2 - 20:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد وام قابل تبدیل به سهام استارتاپ (Convertible Note)

1402/12/2 - 13:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد برگزاری همایش و رویداد برای شرکت / استارتاپ

1402/12/2 - 12:27

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد انتقال مالکیت برند تجاری شرکت - استارتاپ

1402/12/2 - 14:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی و همچنین ماده 139 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1386، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین... ادامه مطلب

نمونه قرارداد تولید محتوا برای سایت - استارتاپ

1402/12/2 - 12:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

 با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون... ادامه مطلب

نمونه قرارداد واگذاری سهام تشویقی به کارمندان شرکت - استارتاپ

1402/12/2 - 17:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و همچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد شرایط متعام... ادامه مطلب

نمونه قرارداد کارآموزی توام با کار استارتاپ

1402/12/2 - 11:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

به موجب بند ب ماده 112 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده 8 دستورالعمل شرایط پذیرش، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی توأم با کار که به اختصار «دستورالعمل» خوانده می شود، قرارداد حاض... ادامه مطلب

نمونه قرارداد عدم رقابت شرکت - استارتاپ

1402/12/2 - 21:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

  با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قان... ادامه مطلب

نمونه قرارداد محرمانگی و عدم افشا اطلاعات یک جانبه استارتاپ

1402/12/2 - 09:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب

نمونه قراداد محرمانگی یا عدم افشا اطلاعات استارتاپ با کارمند

1402/12/2 - 13:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190 و 219  قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون ... ادامه مطلب