وکالت نامه های امور خانواده

نمونه وکالت نامه کلی و جامع انجام امور ارث و ورثه

1401/5/7 - 16:30

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................. فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ حضانت فرزند و بخشش مهریه و نفقه

1401/5/7 - 16:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، بخشش مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

1401/5/7 - 16:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

1401/5/18 - 01:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه، نفقه و حضانت فرزند

1401/5/17 - 03:29

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه زن در طلاق و نصف کردن دارایی زوجین

1401/5/16 - 02:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند : .................... بشناسنامه شماره ............................ متولد .................. صادره از .................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه سرپرستی فرزند

1401/5/17 - 15:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

1401/5/8 - 15:28

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل ..........................فرزند ........................... دارای شناسنامه شماره .........................  صادره از.......................... متولد ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه درطلاق (موکل از وکیل)

1401/5/7 - 16:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

وکالت درطلاق (موکل از وکیل) موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی  وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  مت... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای ازدواج

1401/5/14 - 18:43

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت

1401/5/18 - 02:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 2

1401/5/14 - 07:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 1

1401/5/7 - 16:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد ................ صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره

1401/5/19 - 03:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد ................. صادره از .................... ادامه مطلب