وکالت نامه های امور خانواده

نمونه وکالت نامه کلی و جامع انجام امور ارث و ورثه

1401/9/13 - 10:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................. فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ حضانت فرزند و بخشش مهریه و نفقه

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، بخشش مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه و نفقه (بدون حضانت فرزند)

1401/9/13 - 01:12

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع - تام الاختیار و بلاعزل زوجه برای گرفتن طلاق، اخذ مهریه، نفقه و حضانت فرزند

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه زن در طلاق و نصف کردن دارایی زوجین

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند : .................... بشناسنامه شماره ............................ متولد .................. صادره از .................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه سرپرستی فرزند

1401/9/12 - 17:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه درخواست انحصار وراثت و دریافت ثمنیه

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل ..........................فرزند ........................... دارای شناسنامه شماره .........................  صادره از.......................... متولد ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه درطلاق (موکل از وکیل)

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

وکالت درطلاق (موکل از وکیل) موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی  وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  مت... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای ازدواج

1401/9/13 - 21:46

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت

1401/9/13 - 14:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 2

1401/9/11 - 13:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه زن (زوجه) برای طلاق – نمونه 1

1401/9/11 - 13:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد ................ صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اجازه پدر برای ازدواج دختر باکره

1401/9/15 - 02:25

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد ................. صادره از .................... ادامه مطلب