پایگاه قوانین

قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

1403/4/30 - 06:23

نویسنده: علیرضا مقیمی

قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري... ادامه مطلب

چگونگی صلح اراضی و املاک طرح بازسازی ناصر خسرو به شهرداری تهران

1403/4/28 - 22:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌چگونگیصلح اراضی و املاک طرح بازسازی ناصر خسرو به شهرداری تهران1377.07.26 - .35462 ت 18798 هـ - 1377.07.27 - 151&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - شهرداری تهران&‌شهرداری ـ معاملات و امو... ادامه مطلب

الحاق عباراتی به مواد (6 و 7) تصویب نامه تشکیل شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور

1403/4/28 - 22:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌الحاق عباراتی به مواد (6 و 7) تصویب نامه تشکیل شورای عالیاشتغال مناطق جنگزده کشور1377.07.26 - .36861 ت 20084 هـ - 1377.07.29 - 152&‌معاونت اجرایی ریاست جمهوری&‌سازمانهای مستقل ـ کار... ادامه مطلب

اجازه تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور اتیوپی با مسئولیت وزارت کشاورزی

1403/4/28 - 22:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اجازه تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوریاسلامی ایران و کشور اتیوپی با مسئولیت وزارت کشاورزی1377.07.26 - .49666 ت 20172 هـ - 1377.07.29 - 152&‌وزارت امور خارجه&‌امور بین الم... ادامه مطلب

اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی بند " الف" تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 کل کشور

1403/4/28 - 22:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی بند "‌الف" تبصره (22) قانون بودجهسال 1377 کل کشور1377.07.26 - .38413 ت 20082 هـ - 1377.07.29 - 152&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت، درمان و آموز... ادامه مطلب

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ح تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور

1403/4/28 - 22:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح آیین نامه اجرایی بند ح تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور1377.07.26 - .37898 ت 20063 هـ - 1377.07.29 - 153&‌سازمان برنامه و بودجه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی&‌بود... ادامه مطلب

الحاق عبارتی به بند (7) آیین نامه اجرایی بند "ی" تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 کل کشور

1403/4/28 - 22:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌الحاق عبارتی به بند (7) آیین نامه اجرایی بند "ی" تبصره (5)قانون بودجه سال 1377 کل کشور1377.07.26 - .36791 ت 20083 هـ - 1377.08.03 - 153&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - و... ادامه مطلب

واگذاری مسئولیت کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی به عهده یکی از معاونان وزیر امور خارجه

1403/4/28 - 22:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌واگذاری مسئولیت کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایرانو کره جنوبی به عهده یکی از معاونان وزیر امور خارجه1377.07.26 - .48967 ت 20171 هـ - 1377.08.04 - 153&‌وزارت امور خارجه - ستاد هماهنگی روا... ادامه مطلب

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

1403/4/28 - 22:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح اساسنامه شرکتسهامی آب منطقه‌ای مازندران1377.07.26 - .52171 ت 20230 هـ - 1377.08.19 - 154&‌وزارت نیرو&‌آب و نیرو ـ وزارتخانه‌ها‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.7.26 بنا به پیشنها... ادامه مطلب

بلامانع بودن ورود و ترخیص برخی کالاها و تمدید پروانه های ورود موقت

1403/4/28 - 22:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌بلامانع بودن ورود و ترخیص برخی کالاها و تمدید پروانه‌های ورود موقت1377.07.27 - .62079 ت 20607 هـ - 1377.10.09 - 154&‌وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی&‌واردات و صادرات‌تص... ادامه مطلب