شرکت ها

شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن

1399/9/13 - 15:14

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از هفت نوع شرکت های تجاری که طبق ماده 20 قانون تجارت بیان گردیده شرکت مسئولیت محدود است . برای ایجاد شرکت های تجاری نیاز به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها می باشد ، زیرا همانطور که در مقاله ثبت شرکت ب... ادامه مطلب

شرکت تعاونی تولید و مصرف

1399/10/26 - 05:38

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع شرکت های تجاری که قانون تجارت به آن پرداخته است ، شرکت تعاونی تولید و مصرف می باشد . شرکت تعاونی طبق قانون تجارت به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم می شود . در سال 1370 ... ادامه مطلب

شرکت تضامنی چیست و نحوه نام گذاری آن؟

1399/10/4 - 10:00

نویسنده: عاطفه جمالی

شرکت تضامنی یکی از انواع هفتگانه شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت است . تضامنی در لغت به معنای کفیل و ضامن یکدیگر شدن بوده و در اصطلاح حقوقی به معنای نوعی تعهد و شراکت مالی که هریک از اعضا حق دریاف... ادامه مطلب

شرکت نسبی چیست و نحوه نام گذاری آن؟

1399/10/26 - 02:26

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت نسبی است که این شرکت بر طبق قانون تجارت شرکتی است که شخصیت شریک علت عمده عقد است ، شرکت تضامنی و شرکت نسبی از انواع شرکت شخصی هستند که یعنی در شرکت نسبی شخصیت شرکا ب... ادامه مطلب

شرکت سهامی عام و تشکیل سرمایه آن

1399/10/26 - 05:38

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع شرکت های تجاری شرکت سهامی عام است . در واقع شرکت های سهامی به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم می شود . شرکت های سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به ... ادامه مطلب

شرکت سهامی و انواع آن

1399/10/26 - 05:40

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع هفتگانه شرکت های تجاری که قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت از آن نام برده ، شرکت سهامی است . امروزه شرکت سهامی یکی از رایج ترین شکل تاسیس شرکت در جهان می باشد . قانونگذار موادی را در قانو... ادامه مطلب

تفاوت موسسه و شرکت

1399/10/26 - 05:39

نویسنده: عاطفه جمالی

شرکت و موسسه هر دو دارای شخصیت حقوقی هستند و نیاز به ثبت شدن دارند ، ولی در واقع تفاوت هایی باهم دارند اگرچه در ظاهر شبیه به نظر می رسند . شرکت را ماده 20 قانون تجارت به 7 نوع تقسیم کرده است . که عبار... ادامه مطلب

تعریف شرکت و انواع آن

1399/8/14 - 22:19

نویسنده: عاطفه جمالی

شرکت به معنای شریک شدن ، انباز گشتن ، همدست شدن در کاری است . انواع شرکت به دو نوع تجاری و مدنی می باشد . موادی از قانون مدنی به شرکت های مدنی اختصاص داده شده است منظور از شرکت مدنی ، عقود مضاربه ، مس... ادامه مطلب