دادخواست های نفقه مهریه جهیزیه

نمونه دادخواست گرفتن نصف مهریه با استفاده از حق حبس و صدور قرار تأمین خواسته

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تأدیه منافع یک قطعه باغ مثمر بر اساس شرط ضمن عقد ازدواج

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه فرزند مقوم به نظر کارشناسی

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط مهریه (از طرف زوج)

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته جهیزیه (براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود) و حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و درخواست استرداد جهیزیه فوق‌الذکر

1403/4/27 - 07:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته جهیزیه (براساس سیاهه ممضی به امضاء زوج متوفی) و حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و درخواست استرداد جهیزیه فوق‌الذکر

1403/4/27 - 07:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست قرار تأمین عین خواسته جهیزیه (براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود) و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه فوق‌الذکر و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

1403/4/27 - 07:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته (جهیزیه براساس سیاهه ممضی به امضاء زوج متوفی) و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

1403/4/27 - 07:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته جهیزیه از ورثه زوج متوفی (براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود)

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته جهیزیه (براساس سیاهه ممضی به امضاء زوج متوفی)

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته جهیزیه (براساس سیاهه ممضی به امضاء خوانده) و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد جهیزیه و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

1403/4/27 - 07:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته جهیزیه (براساس سیاهه ممضی به امضاء شهود)

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین عین خواسته جهیزیه (براساس سیاهه ممضی به امضاء خوانده)

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست قرار تأمین خواسته از اموال زوج متوفی و حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و الزام خواندگان به پرداخت مهریه و هزینه دادرسی

1403/4/27 - 07:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام ورثه به پرداخت مهریه به نرخ روز، از اموال متوفی و صدور قرار تأمین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته مهریه به نرخ روز اموال زوج متوفی

1403/4/29 - 19:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تأمین خواسته از اموال زوج متوفی و صدور اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و نهایتا" الزام خواندگان به پرداخت مهریه و هزینه دادرسی

1403/4/27 - 07:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام ورثه زوج متوفی به پرداخت مهریه سکه و قرار تأمین خواسته

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته (زوج متوفی)

1403/4/28 - 23:02

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات ورثه زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به پرداخت مهریه به نرخ روز و قرار تأمین خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته (مهریه به نرخ روز) از اموال بلامعارض زوج

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تأمین خواسته مهریه و الزام خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ... عدد سکه و پرداخت هزینه دادرسی

1403/4/17 - 21:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست مطالبه مهریه و تامین خواسته

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات زوج   ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور قرار تأمین خواسته برای مهریه

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه         خوانده مشخصات زوج   ... ادامه مطلب