وکالت نامه های شرکت ها

نمونه وکالت نامه تاسیس شعبه شرکت در خارج از کشور

1401/9/11 - 13:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه جامع و کامل تاسیس شرکت

1401/9/15 - 12:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای انحلال شرکت خاص (نمونه دوم)

1401/9/13 - 11:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت: مراجعه به ادارات  ثبت اسناد و املاک اداره ثبت  شرکتها و سایر سازمانها و ادارات ذیربط و اخذ هرگونه مجوز و استعلام  و مفاصا حساب  و پرداخت  کلیه بدهیها و ارایه صورت  جل... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انجام امور مالیاتی

1401/9/15 - 12:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه کامل امور کاری و اداری ثبت شرکت

1401/9/15 - 13:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن جواز تاسیس و پروانه بهره برداری

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه ثبت شرکت در ایران و خرید ملک به نام آن

1401/9/11 - 13:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید و فروش سهام

1401/9/15 - 12:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی  وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسی مورد وکالت :اقد... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه تغییر نام جواز تاسیس

1401/9/13 - 08:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انحلال شرکت و تشکیل مجمع عمومی

1401/9/14 - 18:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت وحدود اختیارات : اقدام به انحلال شرکت ............... ............. ثبت شده به شماره........ .................... در ثبت شرکت های تهران که موکل حسب الاظهار و با توجه ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای تمام امور مرتبط با شرکت

1401/9/15 - 12:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ........................ متولد ......................... صادره ا... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انتقال سهام شرکت سهامی عام

1401/9/14 - 10:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه در سهام موروثی در شرکت ها

1401/9/14 - 03:52

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل/ موکلین : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ........................... متولد ...................... صا... ادامه مطلب