وکالت نامه های موبایل و تلفن

نمونه وکالت نامه انتقال مکان تلفن ثابت

1401/9/14 - 11:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شمار... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه قبول مصالحه تلفن

1401/9/11 - 13:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای امتیاز تلفن

1401/9/14 - 14:49

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت : مراجعه به شرکت مخابرات ایران و دوائر تابعه و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به............. رشته تلفن به شماره................. شرکت مخابرات ایران و... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه واگذاری امتیاز برق و تلفن

1401/9/15 - 00:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

   موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ......................... بشناسنامه شماره .................. متولد .................... صادره از ................. به ش... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید تلفن همراه

1401/9/15 - 13:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انتقال و صلح موبایل

1401/9/15 - 11:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به... ادامه مطلب