وکالت نامه های موبایل و تلفن

نمونه وکالت نامه انتقال مکان تلفن ثابت

1401/2/28 - 22:45

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شمار... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه قبول مصالحه تلفن

1401/2/22 - 10:23

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای امتیاز تلفن

1401/2/30 - 22:28

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت : مراجعه به شرکت مخابرات ایران و دوائر تابعه و اخذ هرگونه گواهی و مفاصا حساب و مدارک لازم نسبت به............. رشته تلفن به شماره................. شرکت مخابرات ایران و... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه واگذاری امتیاز برق و تلفن

1401/2/10 - 10:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

   موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ......................... بشناسنامه شماره .................. متولد .................... صادره از ................. به ش... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید تلفن همراه

1401/2/29 - 21:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انتقال و صلح موبایل

1401/2/30 - 14:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به... ادامه مطلب