قراردادهای شرکت ها

نمونه قرارداد صلح (صلح نامه) سهم الشرکه در شرکت

1403/4/29 - 13:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح واگذاری تعداد مشخص از سهام شرکت

1403/4/29 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد حمل و نقل

1403/4/29 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

با توکل به خداوند متعال این قرارداد این قرارداد در تاریخ                            فی مابین                                  به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

1403/4/29 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده ۱: این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  کارفرما نامیده می شو... ادامه مطلب

نمونه قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید شرکت

1403/4/29 - 00:05

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده نخست: مشخصات کارگاه 1-     نوع صنعت یا فعالیت 2-     انواع محصول 3-     ظرفیت اسمی 4-     نوع مالکیت 5-     تعداد کل کارکنان 6-     تعداد کارکنان مشمول قرارداد ۷-    ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد حسابرسی مالیاتی شرکت

1403/4/29 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد بنا به درخواست شماره ..................مورخ .....................به منظور انجام حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب .............. بین شرکت ...... ادامه مطلب

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

1403/4/29 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد با شماره  :                       تاریخ صدور:                      تاریخ شروع :                 تاریخ انقضاء:                  تعداد بیمه شدگان           نفر و حق بیم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی

1403/4/29 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد با شماره :                       تاریخ صدور:                      تاریخ شروع :                 تاریخ انقضاء:                  تعداد بیمه شدگان           نفر و حق بیمه... ادامه مطلب

نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت

1403/4/29 - 00:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

بین شرکت ..................... به نشانی تهران ، خیابان ........................ که در این قرارداد بیمه گذار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه .................. که بیمه گر نامیده م... ادامه مطلب