سایر قراردادها

نمونه سند رسمی صلح در دعاوی حقوقی-مالی

1402/3/17 - 00:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره ................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح - صلح نامه حق سرقفلی مغازه از طرف مستاجر

1402/2/28 - 20:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح - صلح نامه حق سرقفلی مغازه

1402/3/18 - 00:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح (صلح نامه) حق علامت و برند تجاری

1402/3/19 - 03:55

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح (صلحنامه) واگذاری حق اشتراک آب

1402/3/10 - 09:46

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره رحم

1402/3/17 - 10:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ......................... فرزند (خانم / ...................... و آقای .......................... ) ش.ش. ......................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی

1402/3/6 - 21:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی، قرارداد خرید خدمات آموزشی به شرح ذیل منعقد می شود : ماده 1 – طرفین قرارداد : این قرارداد فی مابین آقا/ خانم/ موس... ادامه مطلب

نمونه قراداد ودیعه (امانت) یک قطعه باغچه

1402/3/6 - 21:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

مودع (امانت گذار ) : خانم / آقای : .......................... فرزند آقای : ................... شماره ملی : ..................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از :... ادامه مطلب

نمونه سند رسمی صلح نامه تلفن همراه

1402/3/19 - 21:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

مصالح : آقای / خانم ............................. فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به ... ادامه مطلب

نمونه سند صلح نامه رسمی حج تمتع

1402/3/13 - 22:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد صلح :کلیه حقوق قانونی مصالح نسبت به قبض پرداخت علی الحساب هزینه سفر تمتع و تشرف به خانه خدا بشماره.....................دارای لیست قرعه شماره         ..................که در ... ادامه مطلب

نمونه صلح نامه پرونده انشعاب برق

1402/3/17 - 21:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد صلح – کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره مصالح مرقوم نسبت حق الامتیاز و  حق الاشتراک و وام و  ودیعه مربوطه نسبت به  پرونده برق شماره....................... به نحوی که برای  مص... ادامه مطلب