سایر قراردادها

نمونه سند رسمی صلح در دعاوی حقوقی-مالی

1400/11/2 - 07:25

نویسنده: علیرضا مقیمی

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره ................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح - صلح نامه حق سرقفلی مغازه از طرف مستاجر

1400/10/20 - 19:42

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح - صلح نامه حق سرقفلی مغازه

1400/11/3 - 16:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح (صلح نامه) حق علامت و برند تجاری

1400/10/21 - 03:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح (صلحنامه) واگذاری حق اشتراک آب

1400/10/29 - 04:13

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره رحم

1400/10/27 - 00:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ......................... فرزند (خانم / ...................... و آقای .......................... ) ش.ش. ......................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی

1400/10/24 - 15:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی، قرارداد خرید خدمات آموزشی به شرح ذیل منعقد می شود : ماده 1 – طرفین قرارداد : این قرارداد فی مابین آقا/ خانم/ موس... ادامه مطلب

نمونه قراداد ودیعه (امانت) یک قطعه باغچه

1400/10/29 - 11:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

مودع (امانت گذار ) : خانم / آقای : .......................... فرزند آقای : ................... شماره ملی : ..................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از :... ادامه مطلب

نمونه سند رسمی صلح نامه تلفن همراه

1400/11/7 - 14:49

نویسنده: علیرضا مقیمی

مصالح : آقای / خانم ............................. فرزند ............................. بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... به ... ادامه مطلب

نمونه سند صلح نامه رسمی حج تمتع

1400/10/25 - 20:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد صلح :کلیه حقوق قانونی مصالح نسبت به قبض پرداخت علی الحساب هزینه سفر تمتع و تشرف به خانه خدا بشماره.....................دارای لیست قرعه شماره         ..................که در ... ادامه مطلب

نمونه صلح نامه پرونده انشعاب برق

1400/10/26 - 20:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد صلح – کلیه حقوق عینیه و فرضیه و متصوره مصالح مرقوم نسبت حق الامتیاز و  حق الاشتراک و وام و  ودیعه مربوطه نسبت به  پرونده برق شماره....................... به نحوی که برای  مص... ادامه مطلب