دادخواست های طلاق و حضانت

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل ابتلاء مجدد خوانده به مصرف مشروبات الکلی

1403/4/29 - 00:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل اعتیاد مجدد خوانده به ماده مخدر پس از ترک آن

1403/4/29 - 00:02

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل نقض تعهد زوج مبنی بر ترک ابتلاء به مشروبات الکلی

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل نقض تعهد زوج مبنی بر ترک اعتیاد به ماده مخدر

1403/4/29 - 00:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل اعتیاد زوج به مشروبات الکلی

1403/4/29 - 00:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خویش

1403/4/29 - 00:02

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل اختیار همسر دوم توسط زوج بدون رضایت زوجه

1403/4/29 - 00:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل مفقودالاثر شدن زوج و پیدا نشدن وی ظرف مدت 6 ماه از مراجعه زوجه به دادگاه

1403/4/29 - 00:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل صاحب فرزند نشدن زوجه از زوج پس از انقضاء مدت پنج سال به جهت عوارض جسمی

1403/4/29 - 00:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل صاحب فرزند نشدن زوجه از شوهر پس از انقضاء مدت پنج سال به جهت عقیم بودن وی

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل محکومیت قطعی زوج به ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شؤن زوجه

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل غیبت غیر موجه شوهر به مدت 6 ماه متوالی

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل ترک زندگی مشترک توسط زوج بدون عذر موجه

1403/4/29 - 00:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم طلاق به دلیل ابتلاء خوانده به اعتیاد مضر و مخل به اساس زندگی خانوادگی به نحوی که ادامه زندگی برای زوجه دشوار است

1403/4/29 - 23:02

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل حبس پنج سال یا بیشتر شوهر برای عدم امکان پرداخت جزای نقدی

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم طلاق به دلیل محکومیت خوانده به برتحمل پنج سال مجازات حبس در زندان یا بیشتر

1403/4/29 - 00:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اجبار طفل به ورود در قاچاق

1403/4/29 - 00:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اجبار طفل به ورود در تکدی‌گری

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اجبار طفل به ورود در فساد و فحشاء

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب ابتلاء نامبرده به بیماری روانی

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اشتهار خوانده به فساد اخلاق و فحشاء

1403/4/29 - 00:02

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اعتیاد زیان‌آور خوانده به قمار

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اعتیاد زیان‌آور خوانده به مواد مخدر

1403/4/29 - 00:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت فرزند مشترک از خوانده به سبب اعتیاد زیان‌آور خوانده به الکل

1403/4/29 - 00:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)

1403/4/28 - 22:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات یک از زوجین خوانده مشخصات یک از زوجین وکیل یا نماینده قانو... ادامه مطلب