دادخواست های ازدواج و فسخ آن

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ مقطوع بودن آلت تناسلی زوج

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ خصاء زوج

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به لحاظ عنن خوانده

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم فسخ نکاح به دلیل جنون زوج

1403/4/29 - 16:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر ابطال عقد ازدواج به سبب وجود اکراه در انعقاد نکاح

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ نابینایی از هر دو چشم

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ زمین‌گیری زوج

1403/4/29 - 07:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ افضاء زوج

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ بیماری برص زوج

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ جذام زوج

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به لحاظ قرن زوج

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به دلیل جنون مستقر زوج

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوج

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور اجازه ثبت ازدواج به لحاظ عدم امکان اخذ اجازه از پدر/ جد پدری

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات دوشیزه خوانده مشخصات پدر/ جد پدری وکیل یا نماینده قانونی ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست تقاضای صدور اجازه ثبت ازدواج به لحاظ مضایقه پدر/ جد پدری از اجازه

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات پدر/ جد پدری وکیل یا نماینده قانونی ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر اثبات رجوع به زوجیت

1403/4/29 - 17:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ثبت واقعه رجوع

1403/4/29 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم

1403/4/30 - 05:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت موقت

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج دائم

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوجه خوانده مشخصات زوج وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست استرداد هدایای نامزدی

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل غایب مفقودالاثر بودن همسر اول

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل عقیم بودن همسر اول

1403/4/30 - 02:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست ازدواج مجدد به دلیل ترک زندگی مشترک از طرف همسر اول

1403/4/29 - 00:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات زوج خوانده مشخصات زوجه وکیل یا نماینده قانونی مشخصات ... ادامه مطلب