شرکت سهامی عام

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

1401/9/15 - 13:29

نویسنده: علیرضا مقیمی

  بسمه تعالی   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                   سرمایه ثبت شده : ………………………… شناسه ملی : ..................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

1401/9/11 - 13:28

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی    نام شرکت…...............................  شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال   در ت... ادامه مطلب

نمونه اظهارنامه ثبت شرکتها سهامی عام /خاص

1401/9/11 - 13:28

نویسنده: علیرضا مقیمی

1- نام شرکت ............................................................................................................................................... 2- هویت کامل واقامتگا... ادامه مطلب