اقرارنامه های املاک

نمونه تعهدنامه به وزارت جهادکشاورزی

1403/4/29 - 00:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید:   و بعد الحضور به موجب  این  سنداعلام  نمود از آنجا که  قصد خریداری  ...................................... را دارم بدینوسیله  متعهد می گردم  از مف... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (بعد از صدور رای)

1403/4/28 - 23:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه رضایت برای تاسیس باشگاه

1403/4/29 - 00:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................  احد از مالکین پلاک ثبتی ................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه وصول وجه چک

1403/4/29 - 00:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

1403/4/28 - 23:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

 جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه انصراف از حق استفاده از پارکینگ

1403/4/29 - 21:05

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ............................. فرزند .......................... به شماره شناسنامه .................. متولد .................... صادره ...................... دارای شماره مل... ادامه مطلب