قراردادهای وسایل نقلیه

نمونه سند رسمی انتقال خودرو

1399/10/26 - 05:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ............... ادامه مطلب

نمونه متن سند رسمی صلح خودرو

1399/10/26 - 05:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

مصالح : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره .................... ب... ادامه مطلب

نمونه سند رسمی رهن خودرو برای وام کشاورزی (مورد استفاده دفاتر اسناد رسمی)

1399/9/28 - 13:11

نویسنده: علیرضا مقیمی

دائن / مرتهن : بانک کشاورزی ............................. با نمایندگی آقای ......................... به موجب نامه شماره ............................... بانک کشاورزی ................ ادامه مطلب

نمونه سند رسمی بیع قطعی موتورسیکلت

1399/10/20 - 07:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ...................... صادره ....................... متولد ............... ادامه مطلب

نمونه سند رسمی بیع قطعی خودرو

1399/10/10 - 11:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

فروشنده : آقای / خانم ............................................... فرزند : ........................ بشناسنامه شماره ....................... صادره .................. متولد ....... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره وسایل نقلیه

1399/10/26 - 05:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

موجر : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشماره شناسنامه ............. صادره از ..................... متولد ................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد انتقال/ واگذاری حواله خودرو

1399/10/26 - 05:40

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- انتقال دهنده/انتقال دهندگان ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از .......... ادامه مطلب

نمونه قولنامه خودرو (قرارداد خرید و فروش خودرو) با وکالت انتقال و فک پلاک

1399/10/26 - 05:40

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قا... ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح قطعی موتور سیکلت

1399/10/26 - 05:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو ( قولنامه ماشین - قولنامه خودرو )

1399/10/26 - 05:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان ............................ فرزند .............. به شماره شناسنامه ....................صادره از ...............کدملی ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه (مناسب برای شرکتها)

1399/10/26 - 05:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد در تاریخ                            فی مابین خانم/آقای/شرکت                                به نمایندگی                     به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره     ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش موتور سیکلت (قولنامه موتور سیکلت)

1399/10/26 - 05:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان  .................................. فرزند ............. به شماره شناسنامه ....................... صادره ازپ.................. کدملی... ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح قطعی خودرو

1399/10/27 - 16:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

1399/10/26 - 05:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد 1-1- فروشنده / فروشندگان  ................................... فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ............ ادامه مطلب

نمونه قرارداد پیش خرید/پیش فروش خودرو

1399/10/12 - 11:22

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 : طرفیـن قـرارداد 1-1- فروشنده / فروشندگان  ................................... فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ............ ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش خودرو (اقساطی)

1399/10/22 - 19:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1- فروشنده/فروشندگان  ........................ فرزند ............. به شماره شناسنامه ............... صادره از .................. کدملی .................... ادامه مطلب