اساسنامه و صورت جلسه ها

نمونه اساسنامه مجتمع مسکونی

1403/4/28 - 23:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

مقدمه: در راستای ارجای مُفاد قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفندماه 1343 و آیین نامه اجرایی اصلاحیه های متعاقب بر آن مصوب اردیبهشت 1374 هیأت وزریران، اساسنامه حاضر به منظور تنظیم... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

1403/4/30 - 06:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

  بسمه تعالی   نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                   سرمایه ثبت شده : ………………………… شناسه ملی : ..................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/4/30 - 06:19

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …...................................  و شناسه ملی ........................... با مسئولیت محدود به شماره ثبت …........ مورخ  …................ ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/4/28 - 23:53

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی .......................... سرمایه ثبت شده ........................... ر... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود (تضامنی ـ نسبی)

1403/4/28 - 23:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت ......................................  شماره ثبت .......................  و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ............................ ریال ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه انتخاب هیئت مدیره درشرکتهای با مسئولیت محدود

1403/4/28 - 23:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت.................................. شماره ثبت........................ سرمایه ثبت شده ......................... و شناسه ملی ......................... جلسه مجمع ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/4/28 - 23:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت............................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال ... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/4/28 - 23:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی  نام شرکت….....................................  شماره ثبت ….......................... و شناسه ملی ..........................  سرمایه ثبت شده ….......................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی )

1403/4/28 - 23:16

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت................................................... شماره ثبت ............................ و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده .................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

1403/4/28 - 23:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت…..........................................   شماره ثبت........................   و شناسه ملی ............................ سرمایه ثبت شده …................... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

1403/4/28 - 23:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت.....................................  شماره ثبت .............. و شناسه ملی ................. سرمایه ثبت شده ................................... ریال در تا... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

1403/4/28 - 23:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی    نام شرکت…...............................  شماره ثبت ….................. و شناسه ملی .................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال   در ت... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی )

1403/4/28 - 23:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت…....................................  شماره ثبت ….................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده …........................ ریال   در تاری... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

1403/4/28 - 23:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   نام شرکت ……………….…………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ……………… ریال در تاریخ ……………………… ساعت …………………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حض... ادامه مطلب

نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت .......................................................................  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت .................................... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان

1403/4/29 - 00:40

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی فصل اول ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده م... ادامه مطلب

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای انتخاب مدیران و بازرسین ،روزنامه و تصویب تراز در شرکتهای سهامی خاص

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی نام شرکت : …………...............……………… شماره ثبت شرکت : …………………………                                  سرمایه ثبت شده : ………………………… شناسه ملی : ............................ ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی مسکن

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی مقدمه : حسن تعاون مدنیت و داد مایه الفت بود و اتحاد قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قان... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه الگوی اتحادیه ‏های صنفی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   کلیات ماده 1- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ............................................................. می‏باشد که در این اساسنامه به اختصاراتحادیه نامیده می‏شود. م... ادامه مطلب

اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اج... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی ماده 1) نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان.............. ماده2) موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگ... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی صنفی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   فصل اول : " کلیات و اهداف " ماده 1 نام : ........................................... تشکلی است صنفی ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً .......... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی فصل اول :کلیات  ماده 1- نام شرکت : شرکت تعاونی تولید روستایی ......................................  که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعا... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در جلسه مورخ ….. به استناد ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387 و با رعایت آئ... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی فصل اول ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده م... ادامه مطلب