وکالت نامه های املاک

نمونه وکالت نامه گرفتن گواهینامه رانندگی

1400/5/6 - 17:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن پایان کار

1400/4/29 - 13:49

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه کاری اداری ملک

1400/5/6 - 17:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن جواز ساخت از شهرداری

1400/4/23 - 22:23

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره کردن ملک (موکل مستاجر)

1400/5/6 - 19:05

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی)

1400/5/4 - 19:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .................... ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری و کاری برای ساختمان سازی و تراکم

1400/5/1 - 10:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت: مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت و سازمان زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که اقتضا نماید و در خواست صدور هرگونه گواهی و ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه فروش ملک (نمونه شماره ۲)

1400/5/5 - 05:30

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت واگذاری بخشی از ملک

1400/5/4 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه بلاعزل فروش ملک

1400/5/4 - 07:54

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک و طرح دعوی

1400/5/6 - 17:45

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک

1400/5/2 - 05:45

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک مشخص

1400/5/4 - 07:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .................... ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال مشترک و مشاع

1400/5/6 - 01:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .............................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای فک رهن ملک

1400/5/1 - 02:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ............... متولد .................... صادره از ................. به ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک مشخص

1400/4/28 - 11:11

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک (بصورت کلی)

1400/5/4 - 08:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انتقال سرقفلی

1400/4/29 - 01:23

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه املاک واگذاری با اجاره به شرط تملیک

1400/5/1 - 07:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................... فرزند : ................... بشناسنامه شماره ...................... متولد ........................ صادره از ..................... به شماره م... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری برای ساختمان و رهن دادن آن

1400/5/5 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری برای انبوه سازی

1400/5/6 - 15:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

1400/5/7 - 06:12

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شمار... ادامه مطلب