وکالت نامه های املاک

نمونه وکالت نامه گرفتن گواهینامه رانندگی

1401/2/26 - 12:22

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن پایان کار

1401/2/24 - 22:53

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه کاری اداری ملک

1401/2/29 - 21:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن جواز ساخت از شهرداری

1401/2/20 - 09:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره کردن ملک (موکل مستاجر)

1401/2/29 - 15:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی)

1401/2/24 - 13:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .................... ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری و کاری برای ساختمان سازی و تراکم

1401/2/20 - 09:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت: مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت و سازمان زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که اقتضا نماید و در خواست صدور هرگونه گواهی و ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه فروش ملک (نمونه شماره ۲)

1401/2/29 - 12:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت واگذاری بخشی از ملک

1401/2/20 - 10:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه بلاعزل فروش ملک

1401/1/25 - 12:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک و طرح دعوی

1401/2/28 - 12:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک

1401/2/15 - 18:40

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک مشخص

1401/2/20 - 10:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .................... ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال مشترک و مشاع

1401/2/27 - 11:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .............................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای فک رهن ملک

1401/2/28 - 15:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ............... متولد .................... صادره از ................. به ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک مشخص

1401/2/26 - 12:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک (بصورت کلی)

1401/2/24 - 19:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انتقال سرقفلی

1401/2/26 - 12:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه املاک واگذاری با اجاره به شرط تملیک

1401/2/20 - 10:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................... فرزند : ................... بشناسنامه شماره ...................... متولد ........................ صادره از ..................... به شماره م... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری برای ساختمان و رهن دادن آن

1401/2/20 - 10:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری برای انبوه سازی

1401/2/20 - 10:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

1401/2/20 - 10:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شمار... ادامه مطلب