وکالت نامه های املاک

نمونه وکالت نامه گرفتن گواهینامه رانندگی

1402/12/2 - 10:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن پایان کار

1402/12/2 - 15:27

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه کاری اداری ملک

1402/12/2 - 09:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه گرفتن جواز ساخت از شهرداری

1402/11/30 - 01:46

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره کردن ملک (موکل مستاجر)

1402/12/2 - 12:02

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک (بصورت کلی)

1402/12/3 - 09:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .................... ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری و کاری برای ساختمان سازی و تراکم

1402/11/27 - 23:27

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد وکالت: مراجعه به شهرداری و دارایی و ثبت و سازمان زمین شهری و سایر ادارات و دوائر تابعه و نهادهای انقلابی و هر مرجع ذیصلاح دیگر که اقتضا نماید و در خواست صدور هرگونه گواهی و ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه فروش ملک (نمونه شماره ۲)

1402/12/2 - 20:53

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ..................... ادامه مطلب

نمونه وکالت واگذاری بخشی از ملک

1402/12/3 - 19:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه بلاعزل فروش ملک

1402/11/30 - 18:13

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک و طرح دعوی

1402/11/27 - 23:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک

1402/11/30 - 15:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک مشخص

1402/11/29 - 17:02

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .................... ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اخذ انحصار وراثت و تقسیم اموال مشترک و مشاع

1402/11/29 - 10:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .............................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای فک رهن ملک

1402/12/3 - 04:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ............... متولد .................... صادره از ................. به ... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک مشخص

1402/12/2 - 10:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه برای رهن و اجاره دادن ملک (بصورت کلی)

1402/11/29 - 23:22

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ب... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه انتقال سرقفلی

1402/11/29 - 10:35

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه املاک واگذاری با اجاره به شرط تملیک

1402/11/30 - 10:49

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ................... فرزند : ................... بشناسنامه شماره ...................... متولد ........................ صادره از ..................... به شماره م... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری برای ساختمان و رهن دادن آن

1402/11/29 - 10:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه اداری برای انبوه سازی

1402/12/3 - 18:55

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ............................. فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی .... ادامه مطلب

نمونه وکالت نامه خرید ملک موروثی

1402/11/29 - 10:54

نویسنده: علیرضا مقیمی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شمار... ادامه مطلب