قراردادهای مشارکت

نمونه قرارداد مشارکت مدنی با بانک

1399/10/28 - 19:49

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد بین امضاء کنندگان زیر : الف) بانک ............... شعبه ................ به نشانی ................................................................. ب) خانم / آقا / ش... ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

1399/10/28 - 07:42

نویسنده: علیرضا مقیمی

قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده 10 قانون مدنی که عبارت است از: «ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نبا... ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشارکت مدنی سرمایه گذاری

1399/11/2 - 19:43

نویسنده: علیرضا مقیمی

با عنایت به مفاد ماده10 قانون مدنی در خصوص آزادی اراده در انعقاد قرار داد ها و با توجه به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای  مستقیم و نظر بر اینکه، شرکت ................................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد توام با رهن ، اجرای طرح کارخانه با همراهی بانک

1399/11/2 - 05:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

قرارداد شماره                 مورخ    /    /    طرح های صنعتی که در شهرک های صنعتی ایجاد می شود : بین امضا کنندگان زیر : الف : بانک                    ثبت شده به شماره         ... ادامه مطلب