دادخواست های املاک ثبتی

نمونه دادخواست تقاضای صدور دستور فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی مشاع

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات احد از مالکین مشاعی خوانده مشخصات  بقیه مالکین مشاعی وکیل ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور موقت و سپس صدور حکم مبنی بر استمهال از تخلیه و تحویل عین مستأجره به لحاظ عسر و حرج

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات مستأجر خوانده مشخصات  موجر وکیل یا نماینده قانونی مشخ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تعمیرات اساسی در عین مستأجره

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات مستأجر خوانده مشخصات  موجر وکیل یا نماینده قانونی مشخ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر جدید

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات مستأجر جدید خوانده مشخصات  موجر وکیل یا نماینده قانونی ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره توسط مستأجر

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات مستأجر خوانده مشخصات  موجر وکیل یا نماینده قانونی مشخ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره توسط موجر

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات  مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها و مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات  مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر تعدیل اجاره بها و مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان صدور حکم

1403/4/29 - 10:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات  مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات مستأجر خوانده مشخصات  موجر وکیل یا نماینده قانونی مشخ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی مبنی بر تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ نیاز شخصی موکل/ اولاد موکل/ پدر موکل/ مادر موکل/ همسر موکل به عین مستأجره جهت سکونت در آن

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی مبنی بر تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ نیاز شخصی موکل به عین مستأجره

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی مبنی بر تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید در عین مستأجره

1403/4/27 - 16:27

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی برای تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی برای تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها و الزام به تأدیه اجاره بهای معوقه

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی برای تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ تعدی و تفریط در عین مستأجره

1403/4/27 - 21:43

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی مبنی بر تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ تغییر شغل

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست صدور دستور مقتضی مبنی بر تأمین دلیل و سپس صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ انتقال عین مستأجره به غیر

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی اجاره

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره تجاری به لحاظ انقضاء مدت اجاره

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ ایجاد مرکز فساد در عین مستأجره توسط خوانده

1403/4/29 - 00:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ تأخیر در پرداخت اجاره بها در حالیکه مستأجر در شرط ضمن عقد اجاره، متعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر بوده است

1403/4/27 - 07:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ استفاده مستأجر از عین مستأجره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده است

1403/4/27 - 07:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ انتقال قطعی عین مستأجره توسط موجر به غیر در حالیکه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی مورد اجاره، در اجاره‌نامه شرط شده است

1403/4/27 - 07:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ انتقال عین مستأجره به غیر در حالیکه در اجاره‌نامه، حق هرگونه انتقال عین مستأجره به غیر ـ کلا" یا جزئا" ـ از مستأجر سلب شده است

1403/4/27 - 07:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب

نمونه دادخواست الزام خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره مسکونی به لحاظ انقضاء مدت اجاره (نمونه دوم)

1403/4/28 - 22:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات‌طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت خواهان مشخصات موجر خوانده مشخصات مستأجر وکیل یا نماینده قانونی مشخص... ادامه مطلب