اقرارنامه های امور خانواده

نمونه وصیت عهدی برای همسر

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین  بمضمون آیه شریفه ( از احصر احد کم الموت ان  ترک خیر الوصیه للوالدین  والا قربین  بالمعروف  حقا علی  تحقیق ) ازآنجاکه توفیقات  ربانی  و تائیدا... ادامه مطلب

نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور

1403/4/28 - 22:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

احتراماً نظر به اینکه اینجانب ............................... فرزند....................... به شماره شناسنامه .............................. متولد ........................... که ق... ادامه مطلب

نمونه متن سند رضایت زوج برای اعطای قیمومت به زوجه

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب : ......................... فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره : .............. صادره از : ................. متولد :... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه اجازه اشتغال همسر

1403/4/28 - 23:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

بدینوسیله جناب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرش... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه بذل مهریه و سایر حقوق مالی (نفقه و....)

1403/4/28 - 23:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ...... ادامه مطلب

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ...... ادامه مطلب

نمونه متن سند رجوع از طلاق

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب : ........................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره : ....................  صادره از : .................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه (سند رضایت) پدر برای ازدواج دختر باکره

1403/4/28 - 22:53

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ................................... فرزند .......................... بشماره شناسنامه ......................... صادره از ............................ متولد ..... / .... / ... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه دریافت سهم الارث و مهریه همسر متوفی (اعلام رسید ثمنیه)

1403/4/28 - 23:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب : .................. فرزند آقای .................. و نام مادر خانم .................... دارای شناسنامه شماره : ............... صادره از : ........................ متولد :... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه به زوجیت مرد خارجی و زن ایرانی

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

نمونه سند رسمی اقرار (اقرارنامه) به زوجیت مرد خارجی و زن ایرانیبتاریخ متن حاضر آقای ................................. فرزند ....................... به شماره گذرنامه ................ ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه بخشیدن قسمتی از مهریه

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شمار... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه بخشیدن تمامی مهریه

1403/4/30 - 05:25

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شمار... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه نداشتن همسر

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب : ........................... فرزند آقای ........................... و نام مادر خانم ................ دارای شناسنامه شماره : ............................ صادره از : ........ ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه زوجیت در دفتر اسناد رسمی

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ زیر حاضر دفترخانه گردیدند . ۱- خانم  ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه زوجیت در حضور شاهدین

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- خانم  ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد ................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه دریافت تمامی مهریه

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد .................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه دریافت قسمتی از مهریه و کاهش آن

1403/4/29 - 01:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از .............................. متولد .................... ادامه مطلب