قراردادهای خرید و فروش

نمونه قرارداد خرید و فروش محصولات کشاورزی

1400/1/18 - 12:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد شرایط و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در ف... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش دام زنده

1400/1/24 - 21:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

  بسمه تعالی با عنایت به مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی، قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز صحت و سلامت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش با کارخانه (عمومی)

1400/1/25 - 18:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

مشخصات طرفین قرارداد  این قرارداد بین شرکت {نام شرکت یا سازمان} به نمایندگی آقای/خانم {نام و نام خانوادگی نماینده شرکت}، فرزند ‌{نام پدر نماینده خریدار} و نشانی پستی {محل شرکت} ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری با بانک

1400/1/20 - 23:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

بین امضاء کنندگان زیر : الف – بانک .................... شعبه ................... به نشانی ....................................................... و ب- آقای / خانم ................ ادامه مطلب

قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات با بانک

1400/1/18 - 12:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

   بین امضاء کنندگان زیر : الف – بانک .................... شعبه ................... به نشانی ................................................ و ب- آقای / خانم ................... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید سلف (در قبال وثیقه غیر منقول)

1400/1/18 - 18:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

  این قرارداد بین شرکت / کارخانه .................................. (کلیه مشخصات ثبتی ) .......................................................... به نشانی ........................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

1400/1/24 - 01:53

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد بین طرفین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد  فروشنده نامیده می شود و خا... ادامه مطلب