شرکت تعاونی

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مصرف کنندگان

1403/4/29 - 00:40

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی فصل اول ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده م... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی مسکن

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی مقدمه : حسن تعاون مدنیت و داد مایه الفت بود و اتحاد قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قان... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه الگوی اتحادیه ‏های صنفی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   کلیات ماده 1- نام اتحادیه، اتحادیه صنف ............................................................. می‏باشد که در این اساسنامه به اختصاراتحادیه نامیده می‏شود. م... ادامه مطلب

اساسنامه نمونه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی شماره۱۶۶۵۲۰/ت۴۷۱۶۴هـ ۴/۸/۱۳۹۱وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۳۸/۱ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اج... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه مجمع تولیدی امور صنفی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی ماده 1) نام : مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی شهرستان.............. ماده2) موضوع : به استناد ماده 32 و37 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ، مجمعی از نمایندگ... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی صنفی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   فصل اول : " کلیات و اهداف " ماده 1 نام : ........................................... تشکلی است صنفی ، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در این اساسنامه اختصاراً .......... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تولید روستایی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی فصل اول :کلیات  ماده 1- نام شرکت : شرکت تعاونی تولید روستایی ......................................  که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده میشود و نوع آن شرکت تعا... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت خدماتی شهرک/ ناحیه صنعتی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی   هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در جلسه مورخ ….. به استناد ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387 و با رعایت آئ... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

1403/4/29 - 00:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی فصل اول ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده م... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی اعتبار

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی فصل اول: ماده 1: نام: شرکت تعاونی اعتبار ........................................................... و نوع آن توزیعی است که در این اساسنامه به اختصار «تعاونی» نامیده... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه شرکت تعاونی

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

فصل اول ماده 1 - نام شرکت تعاونی........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار تعاونی نامیده می شود. (درص... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه اتحادیه تعاونی

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی مقدمه : حسن تعاون مدنیت و داد مایه الفت بود و اتحاد   قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, ... ادامه مطلب

نمونه اساسنامه اتاق اصناف شهرستان

1403/4/29 - 00:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسمه تعالی ماده 1) نام :   .......................... ماده 2) موضوع: به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روسای  اتحادیه های صنوف ت... ادامه مطلب