اقرارنامه های کار اشتغال

نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

1400/1/22 - 10:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب