قراردادهای املاک

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین نیروی خدماتی و نظافتچی

1400/4/28 - 02:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

1. مشخصات طرفین قرارداد 1. 1 مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و... ادامه مطلب

قرارداد پیمانکاری حفر چاه

1400/5/5 - 10:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

1. مشخصات طرفین قرارداد 1. 1 مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و... ادامه مطلب

نمونه قرارداد پیمانکاری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

1400/5/6 - 13:18

نویسنده: علیرضا مقیمی

1. مشخصات طرفین قرارداد 1. 1 مشخصات کارفرما : آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و... ادامه مطلب

نمونه سند صلح ملک در رهن

1400/5/6 - 02:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

  مصالح : آقای / خانم .............................. فرزند ....................... بشناسنامه شماره ..................... متولد ................. صادره ............................. ادامه مطلب

نمونه سند رسمی بیع قطعی زمین دارای دفترچه مالکیت

1400/4/30 - 22:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

فروشنده : آقای / خانم ................ ............... فرزند :.......... .......... بشناسنامه شماره ......... صادره ....................... متولد........................... به شم... ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح - صلح عمری یک باب آپارتمان بدون حق فسخ

1400/4/28 - 13:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه قرارداد صلح - صلح عمری یک باب آپارتمان با حق فسخ

1400/5/4 - 21:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال ................ ادامه مطلب

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با سند تفکیکی

1400/5/7 - 06:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

فروشنده : آقای / خانم  .................. فرزند :............................ بشناسنامه شماره ......... .... صادره .................... متولد ..................... به شماره ملی .... ادامه مطلب

نمونه سند رسمی بیع قطعی آپارتمان با دفترچه مالکیت یا سند تک برگ

1400/5/5 - 18:38

نویسنده: علیرضا مقیمی

فروشنده : آقای / خانم ................................ فرزند :............................ بشناسنامه شماره ................... صادره ....................... متولد .................. ادامه مطلب

نمونه سند رسمی بیع زمین واگذاری مسکن و شهرسازی

1400/5/3 - 12:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

فروشنده : دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی ............................... به نمایندگی آقای / خانم ........................  فرزند ........................ ادامه مطلب

نمونه متن سند رسمی قطعی غیرمنقول

1400/5/4 - 17:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

مورد معامله و حدود آن :  ................................................................................... محدوده و مورد  ثبت ............ جلد  سند مالکیت  ثبت شده  ذیل شماره .... ادامه مطلب

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت املاک

1400/5/7 - 02:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1 آقایان/خانمها ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی .......... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک املاک غیر منقول

1400/5/7 - 00:41

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 : طرفین قرارداد 1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ............ ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

1400/5/5 - 13:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با ... ادامه مطلب

نمونه قرارداد تقسیم نامه آپارتمان (بر مبنای صورت مجلس تفکیکی)

1400/5/6 - 18:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

تقسیم کنندگان :  1- خانم / آقای : ........................ فرزند آقای ........................... به شماره ملی ...................... دارای شناسنامه شماره : ....................... ادامه مطلب

نمونه قراداد خرید و فروش زمین (قولنامه زمین)

1400/5/3 - 18:05

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ..... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب مغازه (قولنامه تجاری)

1400/5/4 - 11:13

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ..... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش خانه و آپارتمان در رهن بانک مسکن

1400/5/6 - 03:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ..... ادامه مطلب

نمونه قرارداد پیش فروش/ پیش خرید آپارتمان

1400/5/4 - 20:41

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1 فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ...... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش قطعی باغ (قولنامه باغچه)

1400/5/1 - 23:56

نویسنده: علیرضا مقیمی

  ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی... ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش (انتقال) سرقفلی

1400/5/5 - 06:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده ۱- طرفین قرارداد 1-1 انتقال دهنده ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ............. ادامه مطلب

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی)

1400/5/5 - 17:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1) فروشنده/فروشندگان ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ..... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره نامه آپارتمان یا ساختمان روی زمین وقفی

1400/5/3 - 18:45

نویسنده: علیرضا مقیمی

  1- موجر:   ..................    به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان     ................     با نمایندگی طبق نامه شماره    ................     اداره مذکور  2- مستأجر :... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره نامه پارکینگ

1400/5/4 - 11:41

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ........... ادامه مطلب

نمونه قرارداد اجاره نامه کارگاه (بدون سرقفلی)

1400/5/5 - 10:33

نویسنده: علیرضا مقیمی

ماده 1 –  طرفین قرارداد 1-1 موجر/ موجرین ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ........... ادامه مطلب