گواهی و اقرارنامه

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویان شبانه دانشگاه

1402/11/30 - 12:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

 در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردیدند:   ------------ دانشجوی  دانشگاه   -------- دوره   ----------- که  از محل  تسهیلات  قرض الحسنه  بانکها که  در اختیار صندوق  رفاه  دانشجویان قرار ... ادامه مطلب

نمونه وصیت عهدی برای همسر

1402/11/27 - 23:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

بسم الله الرحمن الرحیم  و به نستعین  بمضمون آیه شریفه ( از احصر احد کم الموت ان  ترک خیر الوصیه للوالدین  والا قربین  بالمعروف  حقا علی  تحقیق ) ازآنجاکه توفیقات  ربانی  و تائیدا... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه به وزارت آموزش عالی/ درمان و آموزش پزشکی

1402/11/29 - 21:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر شد ........................ و بعد الحضور به موجب  این  سند اعلام فرمودند از آنجا که از مزایای تحصیلات رایگان  استفاده  نمودند و بابت  آن  به دولت  بدهکار ... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه به وزارت جهادکشاورزی

1402/12/1 - 13:14

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید:   و بعد الحضور به موجب  این  سنداعلام  نمود از آنجا که  قصد خریداری  ...................................... را دارم بدینوسیله  متعهد می گردم  از مف... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه پذیرش مسوولیت فنی داروخانه

1402/11/27 - 23:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

درتاریخ  زیر حاضر دفتر گردید  و بعد الحضور به موجب این  سند اعلام  نمودند که  از تاریخ.................. متقاضی  پذیرش مسوولیت  فنی  ساعات  صبح  (ازساعت  --تا--) عصر (ازساعت --تا... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه استخدام در بانک با ضامن

1402/12/3 - 16:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

درتاریخ  زیر حاضر دفتر شد  متقاضی  خدمت  در بانک  ........  بدینوسیله  تعهد می نماید از تاریخ  شروع  به  کار یا صدور حکم  استخدامی  قراردادی /آزمایشی  حداقل  به  مدت   ............. ادامه مطلب

نمونه گواهی امضا رفع ممنوعیت خروج همسر از کشور

1402/11/29 - 19:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

احتراماً نظر به اینکه اینجانب ............................... فرزند....................... به شماره شناسنامه .............................. متولد ........................... که ق... ادامه مطلب

نمونه متن سند رضایت زوج برای اعطای قیمومت به زوجه

1402/11/29 - 12:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب : ......................... فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................. دارای شناسنامه شماره : .............. صادره از : ................. متولد :... ادامه مطلب

نمونه وصیت نامه عهدی برای همسر

1402/11/29 - 09:01

نویسنده: علیرضا مقیمی

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به ا... ادامه مطلب

نمونه وصیت نامه عهدی برای همسر

1402/11/27 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

با سپاس و ستایش خدای بزرگ و متعال و درود فراوان بر پیامبر راستین اسلام و خاتم نبوت (ص) و بر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یازده فرزند بزرگوار و با اقرار به تمام ما جاء به ا... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه بازگشت به کشور برای دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند.

1402/11/30 - 07:09

نویسنده: علیرضا مقیمی

نظر به  اینکه   آقای .............که  اکنون  شاغل  به  تحصیل  در دانشگاه  ------------ مقطع  --------- می  باشد و از معافیت  تحصیلی  صادره  از حوزه  نظام  وظیفه  به شماره  کلاسه ... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه مفقود شدن اسناد تجاری بانک

1402/11/27 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

 در تاریخ  زیر حاضر گردیدند: --------- وبعدالحضور به  موجب  این  سند اعلام  واقرار نمودند از آنجاکه  اسناد ریالی  شماره  -------------- متعلق  به  اینجانبان  مفقود گردیده  است  ف... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه به سازمان زمین شهری

1402/11/27 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

اینجانب /اینجانبان  :   به موجب  این  اقرارنامه اعلام  میدارم  /می  داریم  که  ملک  مذکور جز اراضی  موات شهری  و فاقد سابقه  عمران  و احیا بوده  و انیجانب  نیز از تاریخ   27/ 12/... ادامه مطلب

نمونه تعهدنامه بازپرداخت تسهیلات دانشجویی

1402/11/30 - 06:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

در تاریخ  زیر حاضر دفتر گردید و بعد الحضور به  موجب  این  سند اظهار فرمودند که  از تسهیلات  صندوق  رفاه  دانشجویان و نیز تسهیلات  سایر شرکتها و مراکز خرید به  صورت  لیزینگ  و با ... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (بعد از صدور رای)

1402/11/27 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه گذشت در دعوای عام (قبل از صدور رای)

1402/11/30 - 08:34

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه رضایت برای تاسیس باشگاه

1402/12/3 - 08:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای/سرکار خانم....................فرزند.......................به شماره شناسنامه...................و کد ملی........................  احد از مالکین پلاک ثبتی ................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه اجازه اشتغال همسر

1402/12/3 - 08:07

نویسنده: علیرضا مقیمی

بدینوسیله جناب آقای ............................ فرزند ................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ..................... رضایت منجز خود را نسبت به فعالیت همسرش... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه وصول وجه چک

1402/11/27 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه فسخ اجاره

1402/11/27 - 23:20

نویسنده: علیرضا مقیمی

 جناب آقای / سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ................... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه مفقود کردن چک

1402/12/3 - 15:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

سرکار خانم/جناب آقای ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه بذل مهریه و سایر حقوق مالی (نفقه و....)

1402/11/24 - 17:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ...... ادامه مطلب

نمونه اقرارنامه استعفاء وکیل

1402/12/3 - 13:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب

نمونه اقرار نامه ابرا مهریه

1402/12/2 - 16:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

سرکار خانم ................................ فرزند ......................... به شماره شناسنامه ..................... و کد ملی ................................. و به آدرس سکونت ...... ادامه مطلب

نمونه اقرار نامه گرفتن حقوق و مزایا از کارفرما

1402/12/2 - 16:58

نویسنده: علیرضا مقیمی

جناب آقای، سرکار خانم ................. فرزند ......................... به شماره شناسنامه ............... و کد ملی ............................ و به آدرس سکونت ..................... ادامه مطلب