از وکلای ما رایگان سوال بپرسید :

{{ creating.title }}

{{ creating.content }}

فروش کارگاه

من کارگر هستم اگر کارگاه فروخته شود تکلیف کارگر جهت ادامه همکاری چیست ؟ لطفا پاسخ بدهید

تاریخ: 1399/4/18 پاسخ: 1 آخرین پاسخ دهنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: کارگری ،اداره کار و بیمه | دعاوی مالیاتی | استخدامی و گزینش | دیوان عدالت اداری |