تغییر پست یا محل خدمت مستخدمین

1403/4/28 23:05

تغییر پست یا محل خدمت مستخدمین

تغییر پست یا محل خدمت مستخدمین

عنوان: تغییر اجباری محل خدمت کارکنان دولت بدون محكوميت اداری

پیام: 

تغییر اجباری محل خدمت مستخدمین در حین خدمت، از مصادیق مجازاتهای اداری می باشد و اعمال آن منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.

مستندات: بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری-بند 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری- رای شماره 412 مورخ 1381/11/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

باتوجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه بند 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به تعیین پست و محل خدمت مستخدم در بدو خدمت می باشد و دلالتی بر تغییر پست و محل خدمت در [حین] خدمت مستخدم ندارد، ضمن اینکه به موجب بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تغییر پست یا محل خدمت مستخدمین از مصادیق مجازاتهای اداری اعلام شده که اعمال آن مستلزم رسیدگی در هیأت تخلفات اداری می باشد، رأی وحدت رویه شماره 412-1381/11/13 نیز موید همین امر می باشد. بنابراین شکایت ردیف اول شاکی درخصوص تغییر محل خدمت (انتقال اجباری) موجه تشخیص و حکم به ابطال و لغو ابلاغ مبنی بر انتقال صادر می گردد و لیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر مطالبه حقوق و مزایا ناشی از تغییر اجباری، باتوجه به اینکه خواسته مذکور فاقد مبنای قانونی می باشد، حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.

رئیس شعبه 41 دیوان عدالت اداری - مومنی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هیچ دفاعی بعمل نیاورده است اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

ذبیح اله واحدی - علیقلی فرح پور

منبع 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/30487


نویسنده: موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان دسته بندی: مطالب حقوقی تاریخ ثبت: 23:05 1403/4/28 145 نفر بازدید