مستندات برای طرح شکایت در اداره کار

1403/4/28 23:05

مستندات برای طرح شکایت در اداره کار

مدارک مورد نیاز طرح شکایت از کارفرما

برای اینکه کارگر بتواند در مراجع حل اختلاف کار دادخواهی نماید ، بایست رابطه کاری خود را با کارفرما ثابت نماید . 

بر اساس ماده 11نحوه شیوه نامه مشترک دستورالعمل اداری ماده ۱۴۸ قانون کار مستندات مزبور و قابل پذیرش عبارتند از : 

ماده ۱۱- هیات رسیدگی کننده با عنایت به ادله و مستندات و در صورت احراز اصالت آن ها در خصوص دعاوی موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار اقدام به صدور رای مینماید از جمله مستندات مبنای صدور رأی موارد ذیل میباشد:

 • قرارداد کار
 • شناسنامه کار
 • حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت
 • اسناد متقن و معتبر مرتبط با حضور و غیاب
 • دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوط مندرج در دفاتر
 • لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره مالیاتی مربوط رسیده باشد.
 • لیست های پرداخت حق بیمه کارگاه نزد تامین اجتماعی
 • گواهی بانک ذی ربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی طبق لیست‌های حقوق ارسالی به بانک مورد نظر
 • فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
 • کارت بهداشت صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
 • گواهی‌های صادره از سوی کارفرما که مبین علت عدم پرداخت حق بیمه بابت بیمه شده یا بیمه شدگان شاغل در کارگاه مورد ادعا باشد.
 • تصاویر برابر با اصل شده اوراق مربوط به اشتغال و حقوق بگیری قابل ارایه توسط مدعی بازمانده و یا وکیل قانونی وی
 • احکام صادره از دادگاه‌ها و مدارک موجود در سایر مراجع رسمی مملکتی که به نوعی اشتغال افراد در محل کارگاه مورد ادعای مربوط به زمان مورد نظر را از آنها استنباط کرد
 • لیست‌های ارسالی از اتحادیه‌ها اصناف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی که مورد تائید باشد
 • گزارشات بازرسان کار و مامورین تحقیق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا امور اقتصادی و دارایی در مورد کارگران کارگاه
 • کارت‌های افتتاح حساب در بانکها که شغل و نشانی محل کار بیمه شده در آن قید گردیده است
 • مدارک و مستندات گواهی اشتغال صادره از سوی کارفرما
 • گواهی موسسات دولتی و سازمان ها و نهادهای ذی‌ربط
 • گزارش بازرسی کارگاهی انجام شده توسط شعب سازمان تامین اجتماعی
 • گزارش تحقیقات انجام شده توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی

ماده ۱۲- هیات رسیدگی‌کننده در صورت لزوم به منظور تائید اصالت و قدمت مستندات ابرازی موضوع را به کارشناسان دادگستری ارجاع خواهد داد.


نویسنده: موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان دسته بندی: کارگری کارفرمایی تاریخ ثبت: 23:05 1403/4/28 151 نفر بازدید