استفاده از بنزین یارانه ای دیگری، مصداق جرم تحصیل مال نامشروع  

1399/12/9 03:37

استفاده از بنزین یارانه ای دیگری، مصداق جرم تحصیل مال نامشروع  

استفاده از بنزین یارانه ای دیگری، مصداق جرم تحصیل مال نامشروع   

 

بنزین یارانه ای امتیازی است که به صاحب کارت سوخت اعطاء شده است لذا استفاده دیگری بدون اجازۀ شرکت پخش فراورده های نفتی، تحصیل امتیاز و مال نامشروع مشمول مادۀ 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است.     

تاریخ رای نهایی: 1391/03/22      

رای بدوی

دادسرای ناحیه 5 تهران علیه آقای س. و م. به اتهام تحصیل مال نا مشروع (1700الی 1800 لیتر بنزین یارانه ای به قیمت یک هزار ریال) کیفرخواست صادر نموده است دادستان به گزارش ضابطین و اقرار متهم ردیف دوم استناد جسته است ضمن آنکه آقای س. در جلسه دادرسی دریافت مبلغ ده میلیون ریال از آقای الف. را پذیرفته است با توجه به اینکه بنزین یارانه¬ای امتیازی است که به صاحب کارت سوخت اعطاء شده است استفاده دیگری بدون رضایت وی و شرکت پخش فرآورده¬های نفتی، تحصیل امتیاز و مال نا مشروع است با توجه به دلایل دادستان دادگاه به استناد ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری هر یک از متهمان را به تحمل 91 روز حبس با احتساب ایام بازداشت و رد 850 لیتر بنزین به شرکت شاکی محکوم می¬نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س. به وکالت از آقای س. نسبت به دادنامه شماره 0260 مورخ 22/3/91 صادر شده از شعبه 1177 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام تحصیل مال نامشروع به شرح منعکس در دادنامه بدوی به تحمل نود و یک روز حبس با احتساب ایام بازداشت و رد 850 لیتر بنزین به شرکت تجدیدنظرخوانده محکوم شده است وارد به نظر نمی¬رسد. زیرا حسب محتویات پرونده اعم از گزارش ضابطین دادگستری و کیفرخواست دادسرا و اقرار ضمنی متهم و دادنامه صادره و توجه به مفاد لایحه اعتراضیه آقای وکیل و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه موصوف، اعتراض موجهی که موجب بی¬اعتباری و نقض دادنامه معترض¬عنه شود فراهم نکرده است و دادنامه به جهت رعایت تشریفات دادرسی صحیح و مطابق با موازین قانونی صادر شده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می¬گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه

میراحمدی - کریمی


نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین دسته بندی: مطالب حقوقی تاریخ ثبت: 03:37 1399/12/9 5 نفر بازدید