حق تغییر نام کوچک 

1399/12/9 01:57

حق تغییر نام کوچک 

حق تغییر نام کوچک 

    

 شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده:  اگر نام کوچک از اسامی نیکو و متناسب با جنس باشد، امکان تغییر نام کوچک وجود نخواهد داشت.       

تاریخ رای نهایی: 1391/06/15          شماره رای نهایی: 9109970223200764

رای بدوی

در خصوص دادخواست (ر. ح.) به طرفیت اداره ثبت احوال غرب تهران به خواسته تغییر نام در شنا¬¬سنامه شماره9103 توضیحاً اینکه خواهان اظهار کرده است ]از[ بدوتولد در بین اقوام وآشنایان و بستگان به نام (ر.) اشتهار داشته ولی در شناسنامه (ر. ث.) ]ثبت[ شده است و نظر به اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره برای وی باعث بروز مشکلاتی شده است لذا تقاضای امعان نظر نسبت به خواسته مطروحه مستنداً‌ به مواد 995 و 999 قانون مدنی و ماده20قانون ثبت احوال را استدعا دارد، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده و با توجه به داشتن نام مناسب منطبق با ذوق و علاقه حق طبیعی هر فرد می¬باشد و می بایست حداقل یک بار شخص برخوردار از این حق باشد تا مناسب با اوضاع واحوال و محیط کار و زندگی حق تغییر را داشته باشد مضافاً اینکه وجود دوگانگی نام افراد نیز موجبات عسر و حرج را در بستر زندگی فراهم می¬نماید که مطابق قاعده فقهی نفی عسر وحرج در اسلام تأکید شده لذا دعوی خواهان را مقرون به واقع صحّت تشخیص مستنداً‌ به مواد 997-995-1258-و1257 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تغییر نام خواهان از (ر.ث.) به (ر.) در شناسنامه به شماره 9103 را صادر و اعلام می¬دارد. این رأی حضوری ظرف20روز از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی است.

دادرس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال غرب تهران به طرفیت خانم (ر. ح.) نسبت به دادنامه شماره 00268 مورخه 14/4/91 شعبه 220 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران  که به موجب آن حکم به تغییر نام خواهان بدوی از (ر.) به (ر.) صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نام تجدیدنظر خوانده از نام¬های نیکو و متناسب با جنس وی بوده، بنابراین با وصف فوق موجبی برای تغییر نام وجود نداشته و دادنامه تجدید نظرخواسته که بدون توجه به این مبنا و بر خلاف مقرّرات جاری صادر گردیده است قابل نقض بوده، با پذیرش تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به      بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می¬شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

 حسین خانی-  قمری

 


نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین دسته بندی: مطالب حقوقی تاریخ ثبت: 01:57 1399/12/9 5 نفر بازدید