چک در وجه حامل

1399/12/7 19:46

چک در وجه حامل

چک در وجه حامل

 

صدور چک حامل با امانی بودن آن در تضاد می‌باشد

تاریخ رای نهایی: 1391/07/22          شماره رای نهایی: 910997022410092

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. فرزند الف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چک شماره 173389/134 مورخ 15/9/90 به مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال، با توجه به این که در چک عبارت حامل نوشته شده است و عبارت حامل حاکی از لزوم پرداخت وجه چک به دارنده آن می‌باشد در حالی که امانت می‌بایست مسترد گردد و صدور چک حامل با امانی بودن آن در تضاد می‌باشد و نظریه کارشناسی نیز حاکی از نوشتن متن چک توسط صادرکننده آن به صورت بدون تاریخ می‌باشد، علی‌هذا بزه خیانت در امانت متصور نیست و رأی بر برائت متهم صادر می‌گردد، رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسنی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م. به وکالت از آقای س. به طرفیت آقای ح. از دادنامه شماره 400270 مورخه 21/3/91 شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادر گردیده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و اینکه چک در وجه حامل صادر شده و در اختیار دارنده آن قرار گرفته و شهادت شهود نیز به طوری نیست که موجب اقناع وجدان قضایی گردد لذا دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته و ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 


نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین دسته بندی: بانکی تاریخ ثبت: 19:46 1399/12/7 8 نفر بازدید