فرزند خواندگی و شرایط زوجین و داوطلبان سرپرستی

1401/9/15 05:07

فرزند خواندگی و شرایط زوجین و داوطلبان سرپرستی

امروزه با افزایش آمار داوطلبان برای فرزند خواندگی ، قانونگذار در سال 1392 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست را تصویب کرد این قانون اولین قانونی است که برای کودکان و افرادی که داوطلب برای فرزند خواندگی هستند تصویب شده است که در آن شرایط و ضوابطی که خانواده ها برای فرزند خواندگی باید داشته باشند و همچنین پروسه ای که خانواده ها باید برای داشتن فرزند طی کنند بیان گردیده است . در این مقاله به بررسی شرایط لازم برای سرپرستی کودکان و نوجوانان طبق قانون و اولویت داوطلبان سرپرستی می پردازیم .  

شرایط لازم برای سرپرستی کودکان و نوجوانان طبق قانون

سرپرستی کودکان و نوجوانان پروسه ای زمان بر است به دلیل آنکه سرنوشت یک کودک و آینده او با آن خانواده منتخب رقم می خورد . بیشتر افراد متقاضی کودکانی هستند که سن کمتری دارند . طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان شرایط لازم برای سرپرستی کودکان و نوجوانان عبارت است از  :

ـ زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند ، مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .  

ب ـ زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد .  

ج ـ دختران و زنان بدون شوهر، درصورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند ، منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت .  

شرایط زوجین برای فرزند خواندگی

موارد فوق در قانون دارای تبصره های است که ترتیب اولویت داوطلبان سرپرستی را مشخص می کند .  

چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد ، درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در موارد فوق مستثنی می باشند .

چنانچه درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند ، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان می تواند آنان را از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی نماید .

اولویت در پذیرش سرپرستی به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند ، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است .  

درخواست کنندگان کمتر از پنجاه سال سن ، نسبت به درخواست کنندگانی که پنجاه سال و بیشتر دارند ، در شرایط مساوی اولویت دارند.

در مواردی که زن و شوهر درخواست کننده سرپرستی باشند ، درخواست باید به طور مشترک از طرف آنان تنظیم و ارائه گردد .  


نویسنده: عاطفه جمالی دسته بندی: سایر موضوعات حقوقی تاریخ ثبت: 05:07 1401/9/15 237 نفر بازدید