قرارداد قرض الحسنه

1402/7/9 03:02

قرارداد قرض الحسنه

 

 

قرارداد قرض الحسنه

طرفین : 

قرض دهنده (طلبکار) :

آقای/خانم :   ..................        فرزند :  ...............  با کد ملی :        .........   شماره شناسنامه :   .........    به اقامتگاه:   ... ... .. ....... ....... .............................. ........................کدپستی :............................که در این قرارداد قرض دهنده   نامیده می شود.

بدهکار (قرض گیرنده ): 

آقای/خانم :   ..................        فرزند :  ...............  با کد ملی :        .........   شماره شناسنامه :   .........    به اقامتگاه:   ... ... .. ....... ....... .............................. ......................... کدپستی :............................که از این پس اختصارا بدهکار نامیده می شود.

شروط وتعهدات : 

1. وام دهنده قرضی به مبلغ ...........................................ریال معادل..................................تومان به بدهکار در تاریخ   .................................. پرداخت نمود وبدهکار اقرار کرد براینکه تمام مبلغ را از وام دهنده دریافت وبه حساب خود منظور نموده است.

2. بدهکار تعهد نمودند که   بخشی   از قرض دریافتی را که مبلغ .................... ریال  ، معادل  ..................   تومان  می باشد   را طی............................قسط متوالی ماهیانه....................ریال به قرض دهنده پرداخت نماید  .  سررسید اولین قسط تاریخ.................... و سررسید آخرین قسط تاریخ.................... می باشد.

همچنین   بدهکار تعهد نمودند که مبلغ   ....................... ریال معادل   ............................................تومان را در تاریخ  .......................   به طلبکار در قبال اخذ رسید پرداخت نمایند و قرض تسویه شود   .

3. کارمزد وبهره قرض فوقالذکر  (اصل وجه)  درصد در سال می باشد .

4.درصورت تاخیر زاید بر10روز در پرداخت هریک از اقساط اعم از اصل یا کارمزد و سود(با خسارت متعلقه در صورت مطالبه وام دهنده) کلیه دیون موجل بدهکار به قرض دهنده تبدیل به حال شده وقرض دهنده حق دارد به صورت یکجا و دفعتاً واحد از بدهکار یا متعهدین وی مطالبه و وصول نماید.

5. بدهکار ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود با شرط عدم عزل و عدم ضم امین و وکیل و غیره به قرض دهنده تفویض اختیار و وکالت نمود که پرداخت های وی را بابت هریک از بدهی های او که صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و کارمزد و سپس مازاد را(در صورت وجود) بابت اقساط بدهی و به طور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نمایدوتسویه قرارداد حاضر متحمل می گردد.

 

امضاء قرض دهنده                                    امضاء  بدهکار                                 امضاء ضامن 

 

6. در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر یا عدم تسویه قرارداد در صورت حال شدن دیون و اخطار قرض دهنده از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی برذمه بدهکار تعلق خواهد گرفت. از این رو بدهکار با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بربدهی های تأدیه نشده به قرض دهنده 8هشت درصد   اصل بدهی مذکوردر ماده 1قرارداد  ،   برای هرماه  به قرض دهنده پرداخت نماید.

7.آقای/خانم   ...................... فرزند................کد ملی : ......................دارای شناسنامه................صادره از ................ متولد................طی  سفته شماره :    ................ به مبلغ :     ........................  ریال   بازپرداخت کلیه مطالبات قرض دهنده را از بدهکار تعهد و ضمانت کردند.

بدهکار و ضامن اقرار دارند که نسبت به مفاد و مندرجات این قرارداد وقوف کامل داشته و با علم واطلاع از دیون و تعهدات موضوع قرارداد ضمن تفاهم و تراضی با قرض دهنده به انعقاد و امضاء آن اقدام نموده اند.

8. اقامتگاه طرفین همان است که در قرارداد ذکر شد و مادام که تغییر اقامتگاه بدهکار یا ضامن کتباً ودر قبال اخذ رسید به قرض دهنده اعلام نگردیده است .ارسال، ابلاغ نامه، اوراق اخطاریه های قانونی از طرف قرض دهنده به نشانی مندرج در این قرارداد به منزله ابلاغ به بدهکار و ضامن بوده و نامبردگان نمی توانند به عذر عدم اطلاع متعذر گردند.

9.در صورت بروزهرگونه اختلافی،  موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان با شماره ثبت 1480به عنوان داور مرضی الطرفین می باشد ومی تواند داور حقیقی منصوب نماید و نسبت به اختلاف صلح وسازش نماید و در صورت عدم حصول نتیجه ،داور منصوب موسسه اقدام به صدور رای داوری و ابلاغ رای به طریق مقتضی به طرفین قرارداد نماید .

10.این قرارداد در تاریخ............................در 10بند وسه  نسخه تنظیم گردید  که هر کدام در حکم  واحد می باشد و با امضاءطرفین  لازم الاجرا می باشد   ،   یک نسخه به بدهکار، یک نسخه ضامن و نسخه اصلی نزد قرض دهنده می ماند.

 

 

امضاء قرض دهنده                                   امضاء  بدهکار                                 امضاء ضامن 

 

 


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: عقود و قراردادها تاریخ ثبت: 03:02 1402/7/9 316 نفر بازدید