انواع طلاق

1401/9/14 11:04

انواع طلاق

انواع طلاق

 

طبق ماده 1143 قانون مدنی طلاق بر دو قسم است: بائن ، رجعی 

1-بائن 

 

 2-رجعی

 

طلاق بائن: 

در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع (رجوع به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد) نیست.

در موارد زیر طلاق بائن است:

الف) طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود

ب) طلاق یائسه

ج) طلاق خلع (آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.) و مبارات (آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.) مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

د) سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.

طلاق رجعی: 

در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده ( عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.) حق رجوع است.

مدت عده در موارد مختلف به شرح زیر است:

عده طلاق و فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در اینصورت عده او سه ماه است.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.

عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.

عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر اینکه زن حامل باشد که در اینصورت عده وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.

زنی که شوهر او غایب مفقود الاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.

زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند باید عده طلاق نگه دارد.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: خانواده تاریخ ثبت: 11:04 1401/9/14 118 نفر بازدید