سرقت تعزیری مشدد

1400/8/1 15:06

سرقت تعزیری مشدد

سرقت تعزیری مشدد 

 

سرقت ساده، سرقت هایی وجود دارند که مقرون به علل مشدده بوده و مرتکب یا مرتکبین آنها مستحق مجازات شدیدتری می باشند. کیفیات مشدد عوامل و کیفیاتی هستند که به طور محدود و مشخص توسط قانون گذار در قانون پیش بینی شده و دادگاه در صورت احراز آن کیفیات ملزم است مجازات مرتکب را برابر آن میزانی که در مورد خاص آن جرم مقرر شده، محکوم نماید.

منظور از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات بوده و مجازات آن شدیدتر از مجازات سرقت ساده باشد و شرایطی را نیز داشته باشد که در قانون آمده باشد.

انواع سرقت تعزیری مشدد

 

- سرقت مقرون به آزار یا تهدید
- سرقت مسلحانه گروهی در شب
- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد
- سرقت مسلحانه از منزل
- سرقت از بانک ها صرافی ها
- سرقت آثار فرهنگی
- سرقت آب، برق، گاز، تلفن
- سرقت از مناطق حادثه زده


نویسنده: مهناز عباسی دسته بندی: سرقت تاریخ ثبت: 15:06 1400/8/1 21 نفر بازدید