بیمه پزشکان و پیراپزشکان در دوران خدمت طرح

1402/7/8 22:38

بیمه پزشکان و پیراپزشکان در دوران خدمت طرح

بیمه پزشکان و پیراپزشکان در دوران خدمت طرح 

مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در طول دوران انجام خدمت طرح خود (تعهد)، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی می‏‏باشند.

تاریخ رای نهایی: 1391/10/26          شماره رای نهایی: 9109970902503442

رای دیوان

 

به موجب قانون مربوط به خدمت پزشکان مصوب 30/1/67 فارغ التحصیلان مقاطع فوق دیپلم و بالاتر در رشته‏های پزشکی و پیراپزشکی برای اخذ مدرک تحصیلی و مجوز کار مکلف به انجام خدمت مطابق نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏‏باشند. همچنین براساس مفاد ماده 11 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1375، مشمولین این قانون از نظر حقوق و مزایا و امور رفاهی تابع ضوابط قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می‏‏باشند. اما انجام خدمت فارغ التحصیلان مذکور در مراکز تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان طبق مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به منزله استخدام رسمی آنان در آن وزارتخانه و اشتراک در صندوق بازنشستگی نمی‏باشد و از آنجایی که مشمولین قانون مزبور به طور موقت و فقط برای انجام تعهد ناشی از قانون مزبور در مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت خدمت می‏‏نمایند و هیچ گونه رابطه استخدامی رسمی فی‏مابین آنان و وزارت بهداشت وجود ندارد و بهره مندی آنان از نظام هماهنگ پرداخت به منزله استخدام رسمی آنان نمی‏باشد، لذا مشمولین قانون مذکور در طول دوران انجام خدمت طرح خود (تعهد) بر اساس قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1379 تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی می‏‏باشند. بر این پایه با توجه به شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‏‏کنند و توجهاً به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به اینکه شاکی از تاریخ 1/12/73 لغایت 30/11/75 در مقابل دریافت مزد دوران طرح نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان گیلان گذرانیده است و با عنایت به اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت، عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین خواسته وی وارد تشخیص، به استناد قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 11 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1379 و بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و آرای 518ـ 517ـ 15/7/86 و 678ـ 8/8/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به الزام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان مازندران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تأمین اجتماعی استان مازندران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه 25 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

 نوروزی ـ امینی

 

 


نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین دسته بندی: حقوقی تاریخ ثبت: 22:38 1402/7/8 1782 نفر بازدید