اختیارات قضایی در تعیین مجازات

1403/3/21 17:48

اختیارات قضایی در تعیین مجازات

 

در این اثر که دیباچه آن به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نگاشته شده، مؤلف با تبیین حدود اختیارات قاضی در مرحلۀ تعیین مجازات، به مطالعه و آسیب‏شناسیِ ضوابط حاکم برتعیین کیفر در دو رویکرد تخفیفی و تشدیدی پرداخته است. در بخش نخست (رویکرد تخفیفی) به تأثیر عوامل مخففه در دو مرحلۀ تعیین و نحوه اِعمال مجازات اختصاص یافته است. در این بخش از کلّیه امکانات قانونی برای ارفاق در حق مجرم چه در رابطه با تعیین نوع و میزان مجازات و چه در رابطه با نحوۀ اِعمال آن، سخن به میان آمده است. معاذیر مخففۀ قانونی و کیفیات مخففۀ قضایی عناوین اصلی مطرح شده در نخستین فصل از بخش نخست است. در دومین فصل از بخش نخست نیز به تبیین اختیار قاضی در رابطه با نحوه اِعمال مجازات پرداخته شده است. اختیار قاضی در تعویق تعیین مجازات و تعلیق اجرای آن و نیز اختیار قاضی در اعطای آزادی مشروط و پیشنهاد عفو مباحث مطرح شده در این فصل است. در بخش دوم (رویکرد تشدیدی) موجبات تشدید مجازات و حدود اختیار قاضی در این حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است. تأثیر کیفیات مشددۀ خاص در تعیین مجازات اصلی و تتمیمی و نیز تأثیر کیفیات مشددۀ عام (تعدد و تکرار جرم) در تعیین مجازات مهم‏ترین مباحث مورد بحث در بخش دوم است. مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و انگلستان نیز در هر مبحث مورد توجه قرار گرفته است.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: کتب کیفری تاریخ ثبت: 17:48 1403/3/21 449 نفر بازدید